R"dET01_100_Bat. A p@Y@8si M! ŦF; <@PeAsAPeAsA?I@P˒xZarpuN { |||| :,user1r1Facade_Path @?.YvQB.YvQB\+.YvQ.YvQ.YvQB.YvQBSTD\Library\xPaD;K6ȏ(@@z@a|']8_UA:ֵ ??? 8:}ZEz9W@W@4@4@W@xPaj;z7O(a1(?@W@4@@W@4@@za|j~ğIN[A  ??? 85J-L1 088aW@@@@@4@W@4@W@W@4@4@W@4@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<CHtNq57ss(?@@@D@@@D@z a|!=>J]U@@D@@@@D@@D@oAoA 8z a|Q0HDedEpV@D@@@@D@@D@xPa]y .Hpo '(?@@u@D@h@@u@D@h@za|hjԷ}H-=,  ??? 85J-L1 gUu@D@h@@D@h@@h@@h@@D@u@u@u@D@u@u@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZap*z!BJ, |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4@i@STD\Library\xPagiF x(?@C@D@DX@i@D@C@D@DX@i@D@za|j AJl֬  ??? 81000*2;2)/2&X@i@D@X@i@DW@D@DW@D@D@C@i@D@D@D@D@D@D@DC@i@DC@D@DX@i@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa#DIxAյ%(?@C@4DW@D@C@4DW@D@za|j\bգBM9݃Y  ??? 8W@D@W@DW@4DW@4D@ D@D@C@4D@C@4D D@DC@4DW@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPay};Lv2?(?@@@D@@@@D@@za|h?9/D3  ??? 8˞ ;*!,@@D@@@D@@@@@D@@@@@@D@@@D@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZap_hhB3 |||| :,user1r1Panel ??D=\+D@W@D@STD\Library\xPa{'UֲO,L(?@D@D@W@D@|@D@D@W@D@|@za|^V8.H"Ie  ??? 8?D@D@D@W@D@D@W@D@|@D@D@|@ D@D@ D@|@W@|@W@D@D@D@W@D@|@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZap[FObH^ |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??@4@\+4i@STD\Library\xPa"KBb(?@XD@Ci@XD@Ci@za|jج-uJ{ΪB  ??? 88@iVQ.!Ci@ Ci@ DD@ DD@ Xi@WD@WD@Xi@XD@Ci@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa)~2A+@,(?@X4CX4Cza|jvyB l~a#  ??? 8Îte!gUuD DC4C4 WX3X3WX4C@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaHG;L(B0(?@=uD@j=uD@jza|hwq/IuY  ??? 8@8D@kD@u=u=kD@j=j=tD@t=uD@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZapR|ŋ$zG4Z\ |||| :,user1r1Glasfeld ??\+@@D@STD\Library\xPa<c/2QGHL~(?@@@D@@@D@z a| jARwjW@D@@D@@@@D@@@ 8z a|ŴA'F^0]6@D@@D@@@@D@xPavNCNI,Qfv(?@@@D@p@@@D@p@za|ha'ػjC]D  ??? 88a@D@p@@D@p@@D@@D@@p@@@@p@@@D@p@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZa p~{I<邆C |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4~@i@STD\Library\xPaJ"\;OO!&(?@D@D@|@@i@@D@D@|@@i@@za|j{+OELjj  ??? 8 D@i@|@ D@i@@D@D@@D@D@|@@i@|@@D@|@@D@@@i@@D@D@|@@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa'nB3:Wd3(?@D@4|@@=@D@4|@@=@za|jIIq8~@C@h@@D@h@@=h@}@=h@~@C@u}@=u@=u@D@u}@=u@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa p4rIbMO |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??3@\+@3~@i@STD\Library\xPa} }ReN+|(?@D@D@D@i@D@D@D@D@i@D@za|jfI.=  ??? 8H*!,@[@i@D@@i@D@D@D@D@D@ D@i@D@D@D@D@D@D@D D@i@DD@D@D@i@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaVv0T*`L9=_e(?@D@3D@D@D@3D@D@za|jiAUAww/  ??? 8@$pA!r((!@D@@D@3D@3D@ D@D@D@3D@D@3D D@DD@3D@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa8E4vE=ڲC l(?@@=~@D@@@=~@D@@za|hY$ G8_>  ??? 8ЃD17TY^s6!~@C@@~@C@}@=}@=@@D@@@=@@=@D@@=~@D@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa pS0mJD$Zb |||| :,user1r1Panel ??D\+D@@D@STD\Library\xPa{|  ??? 80000</StartPCi@ Ci@ DD@ DD@ i@D@D@i@D@Ci@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaI^DJHN(?@4C4Cza|j 2:T5XCdE  ??? 8EndPoint></LC CC4C4 444C@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa貰Lt(?@~uD@j~uD@jza|h1Aws6m=[X  ??? 800000</StartC@kC@uuk}D@j~j~t}D@t~uD@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZap.VUhD @m |||| :,user1r1Glasfeld ??=\+@~@D@STD\Library\xPa<9rK%(?@@~@D@@~@D@z a|<ʱOړ*f~@D@@D@@~@~@D@@@ 8z a|۟)i7`O޸@ٓ~@D@@D@@~@~@D@xPaE]J (?@@~@D@p@@~@D@p@za|hpldIGvb>  ??? 8ology>111101~@D@p@@D@p@@D@~@C@~@p@~@`=@`=@p@@~@D@p@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZaphtOx„ |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ?? 4@\+@ 4~@i@STD\Library\xPavSFh-0x(?@D@D@|@@i@@D@D@|@@i@@za|jHYCH  ??? 80.0000000000@D@i@|@@D@i@@D@D@@D@D@|@@i@|@@D@|@@D@@@i@@D@D@|@@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPatfG7Qpj (?@ D@ 4|@@@ D@ 4|@@@za|jmHGxJ`w  ??? 8int>-370.857 D@|@ D@@ D@4@ D@4|@@|@@ 4|@@ 4@@@ D@ 4|@@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaJL,{8U(?@@@~@D@h@@@~@D@h@za|hPt5؞E  ??? 8000000000000@D@@@D@h@@h@@@~@D@@~@@~@h@~@D@h@@@~@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZap;2<=!N;i |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4(@i@STD\Library\xPa<Ο[h'A.w(?@@D@(@i@@D@(@i@z a|U~,O1@i@@D@(@D@(@h@@i@@YYYA@YYYA 8z a|] ެM1{y|@i@@D@(@D@(@h@@i@xPaj^AѥF(?@@D@(@i@@@D@(@i@@za|j 6ZN*@Q  ??? 8.21320343559@i@@(@h@@(@D@@@D@@@i@@D@(@D@(@h@@D@(@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<AkjO] aCvd@@4(@4(@@xPa| օ|F`Rch(?@@4(@@@4(@@za|jC"<'oB;  ??? 8StartPoint>-@@(@@(@4@@4@@@4(@4(@@4(@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<,MIjo6 `(?@~@@D@~@@D@z a|菸ތCMy]̹~@D@~@@@D@~@D@oAoA 8z a|1iKXL~@D@~@@@D@~@D@xPai%zFIUQ(?@~@u@D@h@~@u@D@h@za|hAUPbB[Sn  ??? 8000000000</S~@D@h@@D@h@@h@~@h@~@D@u~@u@u@D@u~@u@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZapvD/e!;C |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4~@i@STD\Library\xPaNmD54H^)(?@@D@D@D@i@C@@D@D@D@i@C@za|jk"9hB9F  ??? 8O0 CVIS-Plan@i@C@@i@D@D@D@D@C@D@h@C@@D@D@C@@D@D@DD@h@D@D@D@D@i@C@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaY׋XH(?@`D@4D@C@`D@4D@C@za|jq$wzJ k; >  ??? 8 [s!º@x(@C@@D@4D@4C@`D@C@`D@4C@`D@4D`D@D`D@4D@C@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa~+/ښ@/VjA(?@@~@D@@@~@D@@za|h5B gMOX  ??? 8 [Tu!x( [Tu!~@D@@~@D@~@~@@@D@@@@@@D@@~@D@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZap;LL [5 |||| :,user1r1Panel ??D\+D@@D@STD\Library\xPa{ZBOZIaa:(?@D@D@@D@|@D@D@@D@|@za|^YpFIKCI ??? 8D@D@D@@D@D@@D@|@D@D@|@ D@D@ D@|@@|@@D@D@D@@D@|@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZa pr~GE@월Mq |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??~@ 4@\+~ 4i@STD\Library\xPaxycuGڡXWq(?@D@ Di@D@ Di@za|j䝊6LY|(  ??? 8"epF,sC Di@ Di@@DD@@DD@h@D@D@h@D@ Di@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaB @V\(?@ 4C 4Cza|j莲kBJg}a@@4(@4(@@@YYYA@YYYA 8z a|i[=ŚL[XH@@4(@4(@@xPa;0JG(?@@4(@@@4(@@za|j,j#O|}Z2;  ??? 8º@ꂠH7WOd!@@(@@(@4@@4@@@4(@4(@@4(@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<~ՓEk:=n (?@~@@D@~@@D@z a|]Not~@D@~@@@D@~@D@oAoA 8z a|BOHq*DR ~@D@~@@@D@~@D@xPaK"Ob`(?@~@t@D@h@~@t@D@h@za|hW\BHC\|MX  ??? 88a~@D@h@@D@h@@h@~@h@~@D@t~@t@t@D@t~@t@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa p&H3uJ+J_ |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4~@i@STD\Library\xPaᵘl5M^N,(?@C@D@D@i@D@C@D@D@i@D@za|jmiA H  ??? 89@k G<@i@D@@i@D@D@D@D@D@D@i@D@C@D@D@C@D@DD@i@DC@D@D@i@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa#7AC}(?@C@4D@D@C@4D@D@za|j27'j?HΫ  ??? 8?@D@@D@4D@4D@C@D@ D@4D@ D@4DC@DC@4D@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaRQBaG<(?@@~@D@@@~@D@@za|h%mdNơ, ߁  ??? 8?~@D@@~@D@~@~@@@D@@@@@@D@@~@D@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa"peLbB$x+ |||| :,user1r1Panel ??C\+C@@D@STD\Library\xPa{ K7{  ??? 8@Di@@Di@ DD@ DD@i@D@D@i@D@ Di@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa/SF Vpp(?@4@D4@Dza|j&H-M{?  ??? 8 @@D@D@D4@D4444@D@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPauu2I>"f(?@~tD@j~tD@jza|hjuJhS  ??? 8D@jD@ttj~D@j~j~t~D@t~tD@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa*pǙƳJ@Į)/ |||| :,user1r1Glasfeld ??=\+@~@D@STD\Library\xPa< vhJ4!e(?@@~@D@@~@D@z a|j>aCs~@D@@D@@~@~@D@@@ 8z a|eQlB~s1~@D@@D@@~@~@D@xPa1eYHDLC(?@@`~@D@o@@`~@D@o@za|hbֳӡAvSVm  ??? 81NLr 088a~@D@o@@D@o@@D@`~@C@`~@o@~@@@o@@`~@D@o@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZa.pr5~L+V |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4}@i@STD\Library\xPax1RM $^(?@C@D@|@@i@@C@D@|@@i@@za|j1G МBKpL  ??? 8C@i@|@C@i@@D@D@@D@D@|@@i@|@@D@|@@D@@@i@@C@D@|@@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa,pb @hbzA(?@C@4|@@@C@4|@@@za|j]va1C:>  ??? 8¸2?C@|@C@@C@4@C@4|@@|@@4|@@4@@@C@4|@@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPapÊ@ xX3}(?@@@}@D@h@@@}@D@h@za|h9۴L3U  ??? 8º@sl_tuRS!@D@@@D@h@@h@@@}@D@@}@@}@h@}@D@h@@@}@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa8p}J ZG$Hf[lHT |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4'@i@STD\Library\xPa<[tNzW(?@@D@'@i@@D@'@i@z a|L:Dݎ/(@i@@D@'@D@'@i@@i@@YYYA@YYYA 8z a|.x-  ??? 8???@i@@'@i@@'@D@@@D@@@i@@D@'@D@'@i@@D@'@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<1aJĵ p(?@@4'@@4'@z a|`%H] V@@4'@4'@@@YYYA@YYYA 8z a|+JNbD"@@4'@4'@@xPa3tq&O<Ҟo(?@@4'@@@4'@@za|j4WMWL[  ??? 8Ƣ t(t(@@'@@'@4@@4@@@4'@4'@@4'@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<˸Z`KR|D!(rB(?@}@@D@}@@D@z a|Qu7HCKw(}@D@}@=@@D@}@D@oAoA 8z a|kHJxM72}@D@}@=@@D@}@D@xPahGGluT(?@}@t@D@h@}@t@D@h@za|hM2d=L3]P  ??? 8ޟj% >ΗM͞ }@D@h@@D@h@@h@}@=h@}@D@t}@=t@t@D@t}@t@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZap-c]$ I3"> |||| :,user1r1Panel ??C\+C@@D@STD\Library\xPa{6]OL_]'!(?@C@D@@D@|@C@D@@D@|@za|^o45WEH!ܛ ??? 8 D@D@D@@D@D@@D@|@D@D@|@C@D@C@|@@|@@D@C@D@@D@|@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZaBpU5H(DF"-6] |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??}@4@\+}4i@STD\Library\xPa OymBP\]&S(?@D@ Di@D@ Di@za|j<BB|D  ??? 8)_ELSE_MT_Bo Di@ Di@ DD@ DD@i@D@D@i@D@ Di@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPazO&|6R(?@4D4Dza|jqZNT  ??? 8;0)&TPeintur@D@DD4D4334D@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa >VACLPPnV=(?@}tD@j}tD@jza|hKN fH9(  ??? 808aSD@jD@ttj}D@j}j}t}D@t}tD@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa FpEcCd |||| :,user1r1Glasfeld ??\+@}@D@STD\Library\xPa</V$C44n(?@@}@D@@}@D@z a| |F[t}@D@@D@@}@}@D@@@ 8z a|F^Ap}@D@@D@@}@}@D@xPa=pO;Ĥ%9(?@@`}@D@p@@`}@D@p@za|hAEbaOL  ??? 8 5g(188` }@D@o@@D@o@@D@`}@D@`}@p@}@@@p@@`}@D@p@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZa!JpNs>  ??? 8n)+@@i@D@@i@D@D@D@D@D@C@i@D@D@D@D@D@D@DC@i@DC@D@D@i@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa+NO$oF;$(?@C@4D@D@C@4D@D@za|jF9"@*Q<Ƈ  ??? 8|@D@@D@4D@4D@C@D@C@4D@C@4DC@DC@4D@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPajH5|0(?@@~@D@@@~@D@@za|h^i>xLN>L  ??? 8~@D@@~@D@}@=}@=@@D@@@@@@D@@~@D@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa$Zp:Djycn5 |||| :,user1r1Panel ??C\+C@@D@STD\Library\xPa{爘Lk(?@C@D@@D@|@C@D@@D@|@za|^;~;@41` ??? 8D@n)+@D@D@D@D@@D@D@@D@|@D@D@|@C@D@C@|@@|@@D@C@D@@D@|@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZa%^p sqI!g |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??~@4@\+~4i@STD\Library\xPaԳH3(?@D@Di@D@Di@za|j8Gmo  ??? 8(@ Di@ Di@DD@DD@i@D@D@i@D@Di@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPalN`A! e>)(?@4D4Dza|j|=7'8ץGaxb  ??? 8 D DD4D4444D@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaV߹6*Ox~aG/@(?@~tD@j~tD@jza|hs=.F;Jw  ??? 8tD@jD@ttj~D@j~j~t~D@t~tD@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa&bp1>vyi?@Cǣk |||| :,user1r1Glasfeld ??\+@~@D@STD\Library\xPa< @5S(?@@~@D@@~@D@z a|MnUM7PLT~@D@@D@@~@~@D@@@ 8z a|f NA|;|3~@D@@D@@~@~@D@xPaNuzJka(?@@`~@D@o@@`~@D@o@za|hX-JTY  ??? 8z a|~@D@o@@D@o@@D@`~@D@`~@o@~@@@o@@`~@D@o@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZa'fpr{\HL%˽ |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4~@i@STD\Library\xPaa;?FXX@(?@D@D@|@@i@@D@D@|@@i@@za|j+QȦCu  ??? 8razit.surfD@i@|@D@i@@D@D@@D@D@|@@i@|@@D@|@@D@@@i@@D@D@|@@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaҕgH%-Y(?@C@4|@@@C@4|@@@za|jI Fm-Ӯ{Q  ??? 8@@@C@|@C@@C@4@C@4|@@|@@4|@@4@@@C@4|@@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa) &D[;(,(?@@@~@D@h@@@~@D@h@za|hC(tOS  ??? 8h@@@D@@@D@h@@h@@@~@D@@~@@~@h@~@D@h@@@~@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa(ppg mF?`~# |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4(@i@STD\Library\xPa<{a[HK'C(?@@D@(@i@@D@(@i@z a|#ݘ+H0@i@@D@(@D@(@i@@i@@YYYA@YYYA 8z a|nEf @i@@D@(@D@(@i@@i@xPaNE~Is)Na+(?@@D@(@i@@@D@(@i@@za|j1d,Oso:  ??? 8za|h@i@@(@i@@(@D@@@D@@@i@@D@(@D@(@i@@D@(@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<0}Iځ@<(?@@4(@@4(@z a|9/DB*xQ@@4'@4(@@@YYYA@YYYA 8z a|D, MK${@@4'@4(@@xPaN.+D&a07(?@@4(@@@4(@@za|jppLgu=9  ??? 8~@i@@@(@@'@4@@4@@@4'@4(@@4(@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<~ uKֆjG(?@}@@D@}@@D@z a|ut㜣LHΜf~@D@}@@@D@~@D@oAoA 8z a|8=G#\ˏ[~@D@}@@@D@~@D@xPa WAF素=b(?@}@t@D@h@}@t@D@h@za|htF,A4FO  ??? 8xn#J~@D@h@@D@h@@h@}@h@~@D@t}@t@t@D@t}@t@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa)tpCC]Irh |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4~@i@STD\Library\xPa~fTH#) ;,(?@D@D@D@i@D@D@D@D@i@D@za|j?1gxHɝ  ??? 8razit.surf@i@D@@i@D@D@D@D@D@D@i@D@D@D@D@D@D@DD@i@DD@D@D@i@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaMc@5[I(?@C@4D@D@C@4D@D@za|jtJuU  ??? 8@@@@D@@D@4D@4D@C@D@C@4D@C@4DC@DC@4D@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaHTAmD(?@@~@D@@@~@D@@za|hgg_Mt^L65  ??? 8D@~@D@~@D@@~@D@}@}@@@D@@@@@@D@@~@D@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa*vp/٭pJMú?B |||| :,user1r1Panel ??C\+C@@D@STD\Library\xPa{rK?r㦨(?@C@D@@D@|@C@D@@D@|@za|^o{O)1 ??? 8h@@D@D@D@@D@D@@D@|@D@D@|@C@D@C@|@@|@@D@C@D@@D@|@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZa+zpeχyA' oA |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??~@4@\+~4i@STD\Library\xPaE=ZkmM?`(?@D@Di@D@Di@za|jƊcA䈽I  ??? 8@?@ Di@ Di@DD@DD@i@D@D@i@D@Di@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa%MF7dD(?@4C4Cza|j=fLB%4Mr  ??? 8?@ D DC4C4334C@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaW?zLO3\Y(?@~tD@j~tD@jza|hê5D*OɛH-  ??? 8&(@D@jD@ttj~D@j~=j~=t~D@t~tD@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa,~pʊlbOW%y |||| :,user1r1Glasfeld ??\+@~@D@STD\Library\xPa< xB_;1EuXP(?@@~@D@@~@D@z a|j{Lf^⴨z~@D@@D@@~@~@D@@@ 8z a|w؄;@=@4(@4(@@=xPaFj6EbT(?@@4(@=@@4(@=@za|j:EA[  ??? 8@|[+@=@(@@(@4@@4@@=@4(@4(@@4(@=@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<5HS G='靰(?@~@@D@~@@D@z a|TeFk ~@D@~@@@D@~@D@oAoA 8z a|-(_NOo  ??? 8D@D@ Di@ Di@ DD@ DD@i@D@D@i@D@ Di@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa7plK,ݦa(?@4D4Dza|j&>laKB6 E5  ??? 8?@@D@DD4D4444D@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaM"I`QZc(?@~tD@j~tD@jza|h!\A@6XۆF  ??? 8&(@D@jD@ttj~D@j~j~t~D@t~tD@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa2p>ih~CF'j |||| :,user1r1Glasfeld ??\+@~@D@STD\Library\xPa<gDžJ(;(?@@~@D@@~@D@z a| x'[@$Kk`~@D@@D@@~@~@D@@@ 8z a|R!Fʆ`p~@D@@D@@~@~@D@xPaFw|JR(t(?@@`~@D@o@@`~@D@o@za|hTmA%H^  ??? 8@D@~@D@o@@D@o@@D@`~@D@`~@o@~@@@=o@@`~@D@o@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZa3pӣmhOE,OU] |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??#8O>@4@\+#8O>4 Gpi@STD\Library\xPa<wpR@؞}3ͼ(?@#8O>D@ Gpi@#8O>D@ Gpi@z a|1LΝ MF&Gpi@ GpD@#8O>D@#8O>h@&Gpi@@YYYA@YYYA 8z a|$a(,Nܲ9ÊF&Gpi@ GpD@#8O>D@#8O>h@&Gpi@xPa)FȶC(?@#8O>D@ Gpi@@#8O>D@ Gpi@@za|jU[3(AG  ??? 8lan grey_18.&Gpi@#8O>h@#8O>D@ GpD@&Gpi@@ GpD@@#8O>D@@#8O>h@@#8O>D@ Gpi@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<ܤHB$#G(?@#8O>4"Gp#8O>4"Gpz a|ߗGDx4r`"Gp"Gp4#8O>4#8O>"Gp@YYYA@YYYA 8z a|qm8xH1 5"Gp"Gp4#8O>4#8O>"GpxPa-X\hsF&0!(?@#8O>4"Gp@#8O>4"Gp@za|jKݑI: :  ??? 8@@@"Gp#8O>#8O>4"Gp4"Gp@"Gp4@#8O>4@#8O>@#8O>4"Gp@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<ՂNG8U9(?@&GpP Gp(D@&GpP Gp(D@z a|E# Gp(D@"Gp("GpP&GpPD@ Gp(D@oAoA 8z a|Ш?fA2l Gp(D@"Gp("GpP&GpPD@ Gp(D@xPaq(-s@F:(?@&GpPt Gp(D@ h@&GpPt Gp(D@ h@za|h=!E ԛ}  ??? 8@@@ Gp(D@t&GpPD@t"GpPt"Gp(t Gp(D@ h@"Gp( h@"GpP h@&GpPD@ h@&GpPt Gp(D@ h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa4pJK@)` |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4Fp܏@i@STD\Library\xPa\XƺΊI!y;(?@C@D@ |@Gp@i@@C@D@ |@Gp@i@@za|jhRvOt|OKm  ??? 8@@?C@i@ |@C@i@@D@D@@D@D@ |@RIp@i@ |@Gp@D@ |@Gp@D@@RIp@i@@C@D@ |@Gp@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa2AOB-2(?@C@4 |@Fp܏@@C@4 |@Fp܏@@za|jJXGa*k  ??? 8 D@ |@ D@@C@4@C@4 |@ Gp<@ |@Fp܏@4 |@Fp܏@4@ Gp<@@C@4 |@Fp܏@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa,H[?DngU 5(?@@ @ Gp<@D@ h@@ @ Gp<@D@ h@za|ha2"C[  ??? 8@@D@ @@D@ h@@ h@@ @Gp@D@ @ Gp<@ @ Gp<@ h@Gp@D@ h@@ @ Gp<@D@ h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa5pZm*JH_% |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4vFp܏@i@STD\Library\xPaU%HUx醑(?@C@D@DrHp@i@D@C@D@DrHp@i@D@za|jfIZDIZ{HI6  ??? 8l Mp@i@D@Mp@i@DrHp@D@DrHp@D@D@C@i@D@@D@D@D@@D@D@DC@i@DC@D@DrHp@i@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaRmL=O0`_q(?@ D@4DvFp܏@=D@ D@4DvFp܏@=D@za|j/ BɅ7  ??? 8ʹ)C?$Gp<@D@$Gp<@DvFp܏@4DvFp܏@4D@ D@=D@ D@4D@ D@4D D@=D D@4DvFp܏@=D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa-{P ND]NvB`T(?@@$Gp<@D@@@$Gp<@D@@za|hв%0G]H&  ??? 8rHp@D@@rHp@D@$Gp<@$Gp<@@@D@@@@@@D@@$Gp<@D@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa6p)-usGI> |||| :,user1r1Panel ??C4>\+C@4Gp@C@STD\Library\xPa{1XNYpǾ#(?@C@4D@Gp@C@ |@C@4D@Gp@C@ |@za|^CE-u  ??? 8C@C@D@Gp@C@D@Gp@C@ |@C@C@ |@C@D@C@ |@Gp@4 |@Gp@4D@C@4D@Gp@C@ |@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZa7p'q$MM^} |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??"Gp(@4@\+"Gp(4@3@i@STD\Library\xPaS?@g(?@"GpC@Ci@"GpC@Ci@za|jƟrCR+ Wj  ??? 8?hi@hi@CC@CC@"Gpi@ GpD@ GpD@"Gpi@"GpC@Ci@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaw(h{zB+(?@"Gp4@3@"Gp4@3@za|jzWH ~蒼  ??? 8@3@4@3@4Gp"Gp4"Gp4Gp"Gp4@3@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaRjbᎶO-W(?@"Gp(tD@j"Gp(tD@jza|h[ E|n:  ??? 8 [o!@CC@jCC@ttjGp(D@j"Gp(j"Gp(tGp(D@t"Gp(tD@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa8pHV{Cc8EnAJ |||| :,user1r1Glasfeld ??5>\+@5Gp@D@STD\Library\xPa<,BPHcLs(?@@5Gp@D@@5Gp@D@z a|.2FlACqGp@ C@@D@@=Gp@5Gp@ C@@@ 8z a|DlLdh[G'Gp@ C@@D@@=Gp@5Gp@ C@xPaGp@ C@o@@D@o@@D@Gp@ C@Gp@5o@Gp@5@=@=o@@5Gp@D@o@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZa9p(?@@@}@D@h@@@}@D@h@za|h=9ECc̃  ??? 8>@D@@@D@h@@h@@@}@D@@}@@}@h@}@D@h@@@}@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa:paCH*`N@6^) |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4}@i@STD\Library\xPaZ ҮH`M?\(?@C@D@D@i@C@C@D@D@i@C@za|j[3YPM Np'  ??? 800000</Patte@i@C@@i@D@D@D@D@C@C@i@C@D@D@C@D@D@DC@i@DC@D@D@i@C@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa|T%!\Afn̊(?@C@4D@C@C@4D@C@za|jGUD=  ??? 8><Scaling>2<@C@@D@4D@4C@C@C@C@4C@C@4DC@DC@4D@C@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaY$1H sEy(?@@}@D@@@}@D@@za|hOBuDELmU >  ??? 8ision>16</Su}@D@@}@D@}@}@@@D@@@@@@D@@}@D@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa;pnxOBq 9N |||| :,user1r1Panel ??C\+C@@D@STD\Library\xPa{TsH4E(?@C@D@@D@ |@C@D@@D@ |@za|^G EhY, ??? 8reh-Fenster D@D@D@@D@D@@D@ |@D@D@ |@C@D@C@ |@@ |@@D@C@D@@D@ |@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZa<pGyC)N$ |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??}@4@\+}4i@STD\Library\xPa9G$@[b7(?@D@ Di@D@ Di@za|jmN$ŝNSm  ??? 8oint>-40.000 Di@ Di@ DD@ DD@i@D@D@i@D@ Di@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaڂ11mKRmjVv(?@4C4Cza|jKruhO7N Yl޵  ??? 80000000 -80.CCD4D4444C@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPav v[A-dMq(?@}tD@j}tD@jza|h]OH3@  ??? 8fsetYEnd><OfD@jD@ttj}D@j}=j}=t}D@t}tD@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa=p]@j"8D$첋 |||| :,user1r1Glasfeld ??\+@}@D@STD\Library\xPa<(ZTKO!J(?@@}@D@@}@D@z a|yq@H3V}@D@@D@@}@}@D@@@ 8z a|<Զ$JSWL-}@D@@D@@}@}@D@xPa\}~D]q2(?@@}@D@o@@}@D@o@za|h+6It`I  ??? 80000000000 2}@D@o@@D@o@@D@}@D@}@o@}@@@o@@}@D@o@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZa>pY,I{A O |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@@4@\+4@4@i@STD\Library\xPaڒd,ƪD1tK9(?@D@C@ |@W@i@@D@C@ |@W@i@@za|jϗMV ,B  ??? 8ineLayout><Di@h@ |@i@h@@D@ D@@D@ D@ |@W@i@ |@W@C@ |@W@C@@W@i@@D@C@ |@W@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaGĥ]E·غ(?@4@4 |@X@@4@4 |@X@@za|j{A"B cD'p  ??? 80.0000000000 |@@44@44 |@X@ |@W@@4 |@W@@4@X@@4@4 |@X@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPazCO(<'(?@ @@ D@ h@ @@ D@ h@za|hTzHv/֊^  ??? 80000000 -5.0D@ D@ @D@ D@ h@ h@ @@D@ @@= @@= h@@D@ h@ @@ D@ h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa?pFaKF ?խ |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??W@4@\+W@@4@i@STD\Library\xPa<waO=|F(?@W@C@@i@W@C@@i@z a|%3# oMZ*W@i@W@C@@D@@i@W@i@@YYYA@YYYA 8z a|mj BN:a,W@i@W@C@@D@@i@W@i@xParA `Dz 㔒(?@W@C@@i@@W@C@@i@@za|j JC)G  ??? 8<ConstructioW@i@@@i@@@D@@W@C@@W@i@W@C@@D@@i@W@C@@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<!q@랰N=g(?@W@@4@=W@@4@=z a|R(J`]X@W@@4@4@=X@@YYYA@YYYA 8z a|?W*؆EJ,X@W@@4@4@=X@xPa6i,sKiW2w(?@W@@4@=@W@@4@=@za|ja=1UDMICs  ??? 8int>40.00000X@@@=@@4@W@@4@X@W@@4@4@=W@@4@=@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<#аC%῿(?@@@D@@@D@z a|LWe6<Offse@D@ h@@C@ h@@ h@@= h@@D@t@=t@t@C@t@t@D@ h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa@p[G>T$ |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@@4@\+4@4@i@STD\Library\xPa_I%:.<(?@D@C@CW@i@D@D@C@CW@i@D@za|j5ւg3BF2b0  ??? 8etXEnd><OffsW@i@D@W@i@CW@C@CW@C@D@i@h@D@D@ D@D@D@ D@Ci@h@CD@C@CW@i@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaw2mgIpMs(?@4@4CX@D@4@4CX@D@za|jou^FGP  ??? 8ction><Type>X@D@X@CW@@4CW@@4D@D@44D@44CC4@4CX@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaܢ.EԎqM(?@@ D@@@ D@@za|hڿ*YZJ Bͥ{  ??? 8000000000000@D@@@D@@=@=@D@ D@@@D@ D@@ D@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaAp$1?+L?ŵ |||| :,user1r1Panel ??T=\+T@X@C@STD\Library\xPa{a 4L;8-(?@T@D@X@C@ |@T@D@X@C@ |@za|^-E"2 ??? 8t><OffsetYEnT@C@D@W@C@D@W@C@ |@T@C@ |@ T@D@ T@ |@X@ |@X@D@T@D@X@C@ |@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZaBp.ޖNR i& |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??G@4@\+G4h@STD\Library\xPa8E@6kߩ*(?@WC@Ch@WC@Ch@za|j?$ BMNc4  ??? 8000000000 0.Dh@ Dh@CC@CC@ h@ WD@WD@h@WC@Ch@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaeɘB~](?@G4CнG4Cнza|j)bHj1  ??? 8000000000000Cн CнD4D4 нG@4G@4нG4Cн@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa>GLq`U(?@uD@juD@jza|htO:6s  ??? 8arameter></MC@kC@uukWD@jнjнtWD@tuD@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaCp҃wAᝄvZ |||| :,user1r1Glasfeld ??@@E=\+@@E@н@D@STD\Library\xPa<VO%w(?@@@E@н@D@@@E@н@D@z a|ICyq0@C@@@E@D@@@E@н@н@C@@@ 8z a|)u NRjsvz@C@@@E@D@@@E@н@н@C@xPaP׿EM~p ]%(?@@@E@н@D@p@@@E@н@D@p@za|h+O\NvCX!~  ??? 8000000000000@C@p@@@E@D@o@@@E@D@@C@@нp@@н@@E@н@@E@нo@@@E@н@D@p@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZaDpt Eoww |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??@4@\+4"|i@STD\Library\xPa<Yb9}BajA(?@C@"|i@C@"|i@z a|?kMGqL%("|h@"|C@D@i@"|h@@YYYA@YYYA 8z a|.6$sȦxB"|h@"|C@D@i@"|h@xPayM Z(?@C@"|i@@C@"|i@@za|j@G=IFepo  ??? 8th><Depth>10"|h@i@D@"|C@"|h@@"|C@@D@@i@@C@"|i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<+(TgHdSR(?@4"|4"|z a|=PBv(Ur"|"|44н"|@YYYA@YYYA 8z a|tF'N4C"|"|44н"|xPaZSJ|xX(?@4"|@4"|@za|jpKkv  ??? 8jectDef><Obj"|н4"|4"|@"|4@4@н@4"|@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<KԿ~C (?@"hн"C@"hн"C@z a|kæJdׄ"C@"н"h"hC@"C@oAoA 8z a|ʣŁSBĊ@["C@"н"h"hC@"C@xPauuE u(?@"hнu"C@h@"hнu"C@h@za|hGC룡  ??? 8opology><Sha"C@u"hC@u"hu"нu"C@h@"нh@"hh@"hC@h@"hнu"C@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaEpKIO |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??@4@\+@@4$@i@STD\Library\xPa+h/hD̮mT(?@D@C@|@$|@i@@D@C@|@$|@i@@za|j{q|Na**)  ??? 8>0</ID><NameD@i@|@D@i@@D@C@@D@C@|@$|@i@|@$|@ D@|@$|@ D@@$|@i@@D@C@|@$|@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaO1{I,3crD(?@D@@4|@$|@н@D@@4|@$|@н@za|j-?9Nx}  ??? 8entDef><NameD@н|@D@н@D@@4@D@@4|@"|@|@$|@3|@$|@3@"|@@D@@4|@$|@н@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa.KfA)KK1(?@@н@$@D@h@@н@$@D@h@za|hHsDx` J  ??? 800000000</Wi@C@@@C@h@@h@@@$@D@@$@н@$@нh@$@D@h@@н@$@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaFpƫڛDs6n) |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ?? |@4@\+ |@@4@i@STD\Library\xPa<F[McM587u(?@"|@D@@i@"|@D@@i@z a|=1111111111"|@i@@@h@@@D@@"|@ D@@"|@i@"|@ D@@D@@h@"|@D@@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<-4lGM@F(?@ |@@4@н |@@4@нz a| b0I; |@ |@@4@@4@н |@@YYYA@YYYA 8z a|NZo0DgHK |@ |@@4@@4@н |@xPaxu^F3](?@ |@@4@н@ |@@4@н@za|jdxBO  ??? 80.0000000000 |@@@н@@@4@ |@@4@ |@ |@@4@@4@н |@@4@н@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<8L}{CEk8j9R(?@"@н"h@ D@"@н"h@ D@z a|#a1"G-"@D@"@н h@"h@ D@"@D@oAoA 8z a|!9XK+_jr"@D@"@н h@"h@ D@"@D@xPa/D<C"@D@h@"h@ D@h@ h@h@"@нh@"@D@u"@нu h@u"h@ D@u"@нu"h@ D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaGpx/-JEyO$ |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??@4@\+@@4"@i@STD\Library\xPa3B 2K38,(?@C@C@D"|@i@D@C@C@D"|@i@D@za|jZV~I:2  ??? 8000000000000"|@i@D@"|@i@D"|@ D@D"|@ D@D@D@i@D@C@C@D@C@C@DD@i@DC@C@D"|@i@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPatoWL[}(?@C@@4D |@нD@C@@4D |@нD@za|jӇ L81  ??? 8ruction><Sta |@D@ |@D |@@4D |@@4D@C@нD@D@@4D@D@@4DC@нDC@@4D |@нD@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaJC'rH2ӞǬ(?@@"@D@@@"@D@@za|hn8E˚k  ??? 8on>3</Constr"@D@@"@D@"@н"@н@@C@@@@@@C@@"@D@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaHp2~GCm%n0 |||| :,user1r1Panel ??C=\+C@н&|@ D@STD\Library\xPa{Jw`$L*JBO(?@C@нD@&|@ D@|@C@нD@&|@ D@|@za|^U7yDBOHk\ ??? 8000000000</OC@C@D@$|@ D@D@$|@ D@|@C@C@|@D@нD@D@н|@&|@|@&|@D@C@нD@&|@ D@|@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZaIpAZB9Ji |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??"@4@\+"4h@STD\Library\xParTO$E _œ(?@"|C@Ch@ "|C@Ch@ za|jİsM uij&  ??? 8-S E 1 1 0 Dh@ Dh@CD@CD@ "|h@ "|C@ "|C@"|h@"|C@Ch@ @@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaQ%C^v(?@"|4C "|4C za|jx\ZqBoPW  ??? 8ject><LengthCн CнD4D4 "| "|4 "|4"|"|4C @@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPat^Y2IKe G(?@"uC@k"uC@kza|hy@:5|  ??? 8llColor>20</C@kC@uuk"C@k"нk"нu"C@u"uC@k@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaJ p .xMC3</ @C@p@@C@p@@C@ @C@ @нp@ @н@@p@@н @C@p@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZaKp GԵJ0xd?6 |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4~@i@STD\Library\xPap MIiX(?@D@C@|@@i@@D@C@|@@i@@za|j;C h@Ĺ'@o  ??? 801111111</EdD@i@|@D@i@@D@C@@D@C@|@@h@|@@C@|@@C@@@h@@D@C@|@@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa}FGNŒ7&(?@C@4|@@н@C@4|@@н@za|j̑řCDt bI  ??? 8Rechteck</ShC@|@C@@D@@4@D@@4|@@н|@@4|@@4@@н@C@4|@@н@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPazgEHwRk"(?@@н@~@C@h@@н@~@C@h@za|h)LGz^6:  ??? 8000000000000@C@@@C@h@@нh@@н@~@C@@~@@~@h@~@C@h@@н@~@C@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaLp>CǶ |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4~@i@STD\Library\xPaJ#UE'TE(?@D@C@D@i@D@D@C@D@i@D@za|j»@=L1  ??? 8tandard><Uni@h@D@@h@D@C@D@C@D@D@i@D@D@C@D@D@C@DD@i@DD@C@D@i@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaNdeN{k Q(?@D@4D@нD@D@4D@нD@za|jAi=L@qB  ??? 8<MMParameter@нD@@нD@4D@4D@D@D@D@@4D@D@@4DD@DD@4D@нD@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa$b@2K>G(?@@н~@C@@@н~@C@@za|hK݈~8  ??? 8nerType>1</C~@C@@~@C@~@~@@@C@@@н@@н@C@@н~@C@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaMp+%LM!p |||| :,user1r1Panel ??C=\+C@@C@STD\Library\xPa{k=ݾAGb]?(?@C@ཀC@@C@|@C@ཀC@@C@|@za|^&nvGl ??? 8tXEnd><OffseC@C@C@@C@C@@C@|@C@C@|@C@ཀC@C@|@@н|@@нC@C@ཀC@@C@|@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZaNpLA]ӭ |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??~@4@\+~4i@STD\Library\xPaG_N(?@C@Di@C@Di@za|j#.PMyM0  ??? 8ine><Line><SDh@ Dh@DC@DC@ i@D@D@i@C@Di@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa(1N\`(?@4D4Dza|j܇e]YAQZ  ??? 8nd>20.000000D DD@4D@4 н44н4D@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa ׀L [i(?@~uC@j~uC@jza|h jjF  ??? 8000000</DistC@kC@uнuнk~C@j~j~t~C@t~uC@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaOp`:FmG*ʔF |||| :,user1r1Glasfeld ??=\+@~@C@STD\Library\xPa<Dg) gCO(?@@~@C@@~@C@z a|UBm~1~@C@@C@@н~@~@C@@@ 8z a|n 8NSm]~@C@@C@@н~@~@C@xPa*1IVDimz(?@@x~@C@p@@x~@C@p@za|hfTZG|=  ??? 8/OffsetZStar~@C@o@@C@o@@C@x~@C@x~@p@~@@н@нp@@x~@C@p@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surf8az^ZΫF-FW@)<d_NCOCd8a,`=[I,ާR. @o8a%z6KZLe ||||STANDARDEBENE E.]@,@ȹ@MTj@_@F8aFzAEhe;i ??? 8J8siAM!!,@8siAM!!ȹ@Ŧ]M!!,@Ŧ]M!!ȹ@Ŧ]; ,@Ŧ]; ȹ@8siA; ,@8siA; ȹ@8siAM!!,@Ŧ]; ȹ@@@?@@@@@@ @xZarPp QI\A) |||| :,user1r1Facade_Path @?.YvQ.YvQ\+.YvQB.YvQB.YvQ.YvQSTD\Library\xPaD҈ʪLNۦv(@@z@a|'Yd՗UC݃T> ??? 8hTYο&̞?f& X@b; P/V X@-X8SN X@-X8S& X@f/V X@xZaQ)pJCIY( |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??@3@\+3Wi@STD\Library\xPa<(ɒO0NjEpf(?@D@Wi@D@Wi@z a|VDN3 G/Xi@WD@D@i@Xi@@YYYA@YYYA 8z a|OzcHJʙ1mXi@WD@D@i@Xi@xPa4.SNZLT (?@D@Wi@@D@Wi@@za|j"M~1  ??? 8 @vis-Xi@i@D@WD@Xi@@WD@@D@@i@@D@Wi@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<o{WC*k W(?@3W=3W=z a|zD8<W=W33=W=@YYYA@YYYA 8z a|C@K>|kyW=W33=W=xPaFeF(?@3W=@3W=@za|j}L+O  ??? 8Y@t JXxxW==3W3W=@W3@3@=@3W=@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<L@.YO(?@=D@=D@z a|#^E Fޜ=(D@==D@D@oAoA 8z a|EH[+`JD@==D@D@xPa/FEC}*?BQ(?@=uD@h@=uD@h@za|hinC[nr٠  ??? 8D@uD@u=u=uD@h@=h@=h@D@h@=uD@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaR-p \UA5 |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ?? 4@\+@ 4@i@STD\Library\xPa!kDGn(?@C@D@|@X@i@@C@D@|@X@i@@za|j5y7WBjᥜ  ??? 8OCC@i@|@C@i@@D@D@@D@D@|@X@i@|@W@D@|@W@D@@X@i@@C@D@|@X@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaCI6C3Wd{(?@C@ 4|@X@@C@ 4|@X@@za|j $FFco5  ??? 8 D@|@ D@@C@4@C@4|@W@|@X@ 4|@X@ 4@W@@C@ 4|@X@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaG @W4.(?@@@@D@h@@@@D@h@za|hxyOpXL0  ??? 8%εp@C@@@C@h@@h@@@@D@@@@@h@@D@h@@@@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaS7p ]REWMV> |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??W4@\+W@4@i@STD\Library\xPa<37GQ?"G(?@W@C@@i@W@C@@i@z a|v pM GFX@i@W@D@@C@@i@X@i@@YYYA@YYYA 8z a|lR/OKX@i@W@D@@C@@i@X@i@xPaH%<p(?@W@C@@i@@W@C@@i@@za|j X%Is  ??? 8 Ci@ Ci@ DD@ DD@ Xi@WD@WD@Xi@XD@Ci@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa-L^UMO?N(?@X4CX4Cza|ja7)L@f  ??? 8ݶsEA>t{+D DC4C4 WX3X3WX4C@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaB;?EA(?@=uD@j=uD@jza|h[ڦrKLԄU  ??? 8vis-planexe\D@kD@u=u=kD@j=j=tD@t=uD@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaWEplHL}8 |||| :,user1r1Glasfeld ??\+@@D@STD\Library\xPa<$ߐFoxkm(?@@@D@@@D@z a|MJIb?d0@D@@D@@@@D@@@ 8z a|ACLU^@D@@D@@@@D@xPağ*EKz +nb(?@@@D@p@@@D@p@za|h.kZXBFl2C  ??? 8["ϻRN5mC@D@p@@D@p@@D@@D@@p@@@@p@@@D@p@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZaXIp+LƂKJ |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4~@i@STD\Library\xPa}r%t G)c(?@D@D@|@@i@@D@D@|@@i@@za|jnj}>vI-5x5  ??? 8ausbau flies D@i@|@ D@i@@D@D@@D@D@|@@i@|@@D@|@@D@@@i@@D@D@|@@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa% H׵(?@D@4|@@=@D@4|@@=@za|j;уELh  ??? 8x:8a D@=|@ D@=@D@3@D@3|@@=|@@4|@@4@@=@D@4|@@=@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa9ݢE9(?@@@~@D@h@@@~@D@h@za|h%=l@F'[QbWm  ??? 8K:b *!x8d8a@D@@@D@h@@=h@@=@~@D@@~@@~@h@~@D@h@@@~@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaYSp[.L |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??3@\+@3(@i@STD\Library\xPa<&؛>OY+(?@@D@(@i@@D@(@i@z a|ݐdB N@i@@D@(@D@(@h@@i@@YYYA@YYYA 8z a|ZAGYpcq@i@@D@(@D@(@h@@i@xPatbWIf]IW(?@@D@(@i@@@D@(@i@@za|j{rDC[<  ??? 8?@i@@(@h@@(@D@@@D@@@i@@D@(@D@(@h@@D@(@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<&s%BηI(?@@3(@@3(@z a|M@+[E8fN w' ??? 8@(D@D@D@@D@D@@D@|@D@D@|@ D@D@ D@|@@|@@D@D@D@@D@|@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZa\]p|!RGJ$AuuR |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??~@4@\+~4i@STD\Library\xPanx fN ,<(?@D@Ci@D@Ci@za|jӭJ@@O8Z  ??? 80-30 wei.suCi@ Ci@ DD@ DD@ i@D@D@i@D@Ci@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaMJ, (?@4C4Cza|ji'<ձ~N$d%m  ??? 8mE)5C CC4C4 444C@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaEG~  ??? 8슏!@᦮~@D@h@@D@h@@h@~@h@~@D@u~@u@u@D@u~@u@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa`spۙ+TH@TȫC |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4~@i@STD\Library\xPakBA+(?@@D@D@D@i@C@@D@D@D@i@C@za|j`frHCD0UH  ??? 8@i@C@@i@D@D@D@D@C@D@h@C@@D@D@C@@D@D@DD@h@D@D@D@D@i@C@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa.yom K@(q(?@`D@4D@C@`D@4D@C@za|jOoD$I^  ??? 8G?@C@@D@4D@4C@`D@C@`D@4C@`D@4D`D@D`D@4D@C@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPam1vTC)(?@@~@D@@@~@D@@za|h/bL(/R  ??? 8 ~@D@@~@D@~@~@@@D@@@@@@D@@~@D@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaaup$M@<DzƆ_ |||| :,user1r1Panel ??D\+D@@D@STD\Library\xPa{STwJSY(?@D@D@@D@|@D@D@@D@|@za|^0gKWI ??? 8O0 CVIS-PlanD@D@D@@D@D@@D@|@D@D@|@ D@D@ D@|@@|@@D@D@D@@D@|@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZabyp::)H@*L |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??~@ 4@\+~ 4i@STD\Library\xPa"oIGd)Rv(?@D@ Di@D@ Di@za|jD{k8twHd7#  ??? 8GNC Di@ Di@@DD@@DD@h@D@D@h@D@ Di@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPah؏{kA@9&f%(?@ 4C 4Cza|jE#4[zJN~_&^  ??? 8O0 CVIS- D DC 4C 444 4C@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa7@q/Op>#z q(?@~tD@j~tD@jza|h>5AMyxe  ??? 839v+-wdZwDx!C@jC@ttj~D@j~j~t~D@t~tD@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZac}pi훋[N e |||| :,user1r1Glasfeld ??=\+@~@D@STD\Library\xPa<W_MN6Dc(?@@~@D@@~@D@z a|PdBF6i#~@D@@D@@~@~@D@@@ 8z a|y;G4Dvl~@D@@D@@~@~@D@xPa4;F1_C(?@@~@D@p@@~@D@p@za|hcG\Cq  ??? 8PlanExe\Plan~@D@o@@D@p@@D@~@C@~@o@~@@@p@@~@D@p@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZadpCNf |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ?? 4@\+@ 4~@i@STD\Library\xPa_Aҁkg(?@C@D@|@@i@@C@D@|@@i@@za|j@J,.A@?  ??? 8 5?D@i@|@D@i@@C@D@@C@D@|@@i@|@@D@|@@D@@@i@@C@D@|@@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPapO&ga(?@C@ 4|@@@C@ 4|@@@za|jxGrN6{|R  ??? 8@ @"@C@|@C@@C@4@C@4|@@|@@ 4|@@ 4@@@C@ 4|@@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa[NGgGu>(?@@@~@D@h@@@~@D@h@za|h-F*@  ??? 8@8@C@@@C@h@@h@@@~@D@@~@@~@h@~@D@h@@@~@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaepB GTN7`|H |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4(@i@STD\Library\xPa<ƱfNVQ(?@@D@(@i@@D@(@i@z a|xz!J `@i@@D@(@D@(@i@@i@@YYYA@YYYA 8z a|zS$cA@i@@D@(@D@(@i@@i@xPabFi,(?@@D@(@i@@@D@(@i@@za|j&Wk9?Ip  ??? 8@i@@(@i@@(@D@@@D@@@i@@D@(@D@(@i@@D@(@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<G| N;Ǩ5(?@@4(@@4(@z a|&aDA4@@4(@4(@@@YYYA@YYYA 8z a|WhePG f>@@4(@4(@@xPa&+kG2\(?@@4(@@@4(@@za|jb gE00  ??? 8~5?@@(@@(@4@@4@@@4(@4(@@4(@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<<$"5@fx (?@~@@D@~@@D@z a|dkX_`F"Qa9~@D@~@@@D@~@D@oAoA 8z a|;}:WBw:$=~@D@~@@@D@~@D@xPau%KO*(?@~@t@D@h@~@t@D@h@za|h({eC'$(?@@~@D@@~@D@z a|AśAANb~@D@@D@@~@~@D@@@ 8z a|Q=({@w2x~@D@@D@@~@~@D@xPar GM: ԃ(?@@`~@D@o@@`~@D@o@za|h)LD Ǿ  ??? 8???~@D@o@@D@o@@D@`~@C@`~@o@~@@@o@@`~@D@o@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZajpCg6N DӚT |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4}@i@STD\Library\xPao@@&-!-,(?@C@D@|@@i@@C@D@|@@i@@za|j{h 5BXkL  ??? 8%\w!G!C@i@|@C@i@@D@D@@D@D@|@@i@|@@D@|@@D@@@i@@C@D@|@@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa}Oz(?@C@4|@@@C@4|@@@za|jråZ>K3s9  ??? 8.#!x:8aC@|@C@@C@4@C@4|@@|@@4|@@4@@@C@4|@@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaeKK}!cި(?@@@}@D@h@@@}@D@h@za|hqK  ??? 81I C@D@@@D@h@@h@@@}@D@@}@@}@h@}@D@h@@@}@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZakpz`6MvNnYO |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4'@i@STD\Library\xPa<vO %(?@@D@'@i@@D@'@i@z a|ꯊd@drWHWp@i@@D@'@D@'@i@@i@@YYYA@YYYA 8z a|/8X{m!J\Y@i@@D@'@D@'@i@@i@xPa=Դl6ENvd(?@@D@'@i@@@D@'@i@@za|jSrǏ$<@gN&  ??? 8x(8a.@i@@'@i@@'@D@@@D@@@i@@D@'@D@'@i@@D@'@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<"sJP|$(?@@4'@@4'@z a|\XcLS d0@@4'@4'@@@YYYA@YYYA 8z a|MQEI+M/@@4'@4'@@xPa>&kOMré(?@@4'@@@4'@@za|jAPA(Q  ??? 8!!@@@'@@'@4@@4@@@4'@4'@@4'@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<E语NDr(?@}@@D@}@@D@z a|Z"|OO}@D@}@=@@D@}@D@oAoA 8z a|^UKZ/nHw}@D@}@=@@D@}@D@xPa[.nDJs (?@}@t@D@h@}@t@D@h@za|hwBGi.  ??? 8 }@D@h@@D@h@@h@}@=h@}@D@t}@=t@t@D@t}@t@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZalp\h"KW8 |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4}@i@STD\Library\xPa-c48Iƀ(?@C@D@D@i@D@C@D@D@i@D@za|jՇhD~ pZ  ??? 8Λ!Nv)!@i@D@@i@D@D@D@D@D@C@i@D@D@D@D@D@D@DC@i@DC@D@D@i@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa.NN2&(?@C@4D@D@C@4D@D@za|jW>XWKωc  ??? 8.#!@D@@D@4D@4D@C@D@C@4D@C@4DC@DC@4D@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPanF!DsWO(?@@}@D@@@}@D@@za|h\uMQ >Bj  ??? 8'j}@D@@}@D@}@=}@=@@D@@@@@@D@@}@D@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZampN^2I<,i |||| :,user1r1Panel ??C\+C@@D@STD\Library\xPa{MN_*Nz<(P(?@C@D@@D@|@C@D@@D@|@za|^N͕3A%.R ??? 8 D@D@D@@D@D@@D@|@D@D@|@C@D@C@|@@|@@D@C@D@@D@|@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZanp22@O.~7 |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??}@4@\+}4i@STD\Library\xPaU6לO8u(?@D@ Di@D@ Di@za|j`xCmi  ??? 8Dachgeblk.s Di@ Di@ DD@ DD@i@D@D@i@D@ Di@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa%owN\bHR(?@4D4Dza|j@V<Lf [  ??? 8z5/aa!Ar@D@DD4D4334D@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaM3O np(?@}tD@j}tD@jza|him0NBΚ  ??? 89!Qv!D@jD@ttj}D@j}j}t}D@t}tD@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaop 5I[2 |||| :,user1r1Glasfeld ??\+@}@D@STD\Library\xPa<ϙIqs(?@@}@D@@}@D@z a|(vy떚H,d }@D@@D@@}@}@D@@@ 8z a|HuC@V:&}@D@@D@@}@}@D@xPaI//C(?@@`}@D@p@@`}@D@p@za|h_R J0]iR  ??? 8 CBois}@D@o@@D@o@@D@`}@D@`}@p@}@@@p@@`}@D@p@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZapptl0K!@@'@@'@4@@4@@@4'@4'@@4'@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<xF{>OVV*]E(?@}@@D@}@@D@z a|FyIʠV~@D@}@=@@D@~@D@oAoA 8z a|[`)>MDd~@D@}@=@@D@~@D@xPa n=:MQzu(?@}@t@D@h@}@t@D@h@za|h4cJ v  ??? 8$<5Q !$9~@D@h@@D@h@@h@}@=h@~@D@t}@=t@t@D@t}@t@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZarpCo^A#?6E |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4~@i@STD\Library\xPaa+*@; vĹ(?@C@D@D@i@D@C@D@D@i@D@za|jpIA1  ??? 87:KFCV[@i@D@@i@D@D@D@D@D@C@i@D@D@D@D@D@D@DC@i@DC@D@D@i@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa_+xbG=KP (?@C@4D@D@C@4D@D@za|jDYAbd  ??? 8:@>7`*: '@D@@D@4D@4D@C@D@C@4D@C@4DC@DC@4D@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa!؝fH7(?@@~@D@@@~@D@@za|hlvW CoZ  ??? 8ߝT !$<5Q !~@D@@~@D@}@=}@=@@D@@@@@@D@@~@D@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZasp!BJ ˮd |||| :,user1r1Panel ??C\+C@@D@STD\Library\xPa{%Eoj7Wˏ (?@C@D@@D@|@C@D@@D@|@za|^ GaG)B ??? 8眪+y^H}Y!D@D@D@@D@D@@D@|@D@D@|@C@D@C@|@@|@@D@C@D@@D@|@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZatpà^{WFĎK |||| :,user1r1Pfosten/Riegel ??~@4@\+~4i@STD\Library\xPa@CPAEjf;(?@D@Di@D@Di@za|j_PNw7  ??? 8>fQR}s!Z׎XeD Di@ Di@DD@DD@i@D@D@i@D@Di@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa&0^LF=ME&\(?@4D4Dza|jEET  ??? 8ٵp\P%HK D DD4D4444D@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa`-G6.RG(?@~tD@j~tD@jza|hBKAr>1  ??? 8!εpFaK( HD@jD@ttj~D@j~j~t~D@t~tD@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaup՚*HtTR ||||! :,user1r1Glasfeld ??\+@~@D@STD\Library\xPa<u 5JA;I*(?@@~@D@@~@D@z a|/N-A~@D@@D@@~@~@D@@@ 8z a| NDԱABҹ~@D@@D@@~@~@D@xPaWUOߨ(?@@`~@D@o@@`~@D@o@za|h/FZfP"  ??? 8~@D@o@@D@o@@D@`~@D@`~@o@~@@@o@@`~@D@o@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZavp*.UA@&t>b ||||" :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4~@i@STD\Library\xPaN"Iߐ5(?@D@D@|@@i@@D@D@|@@i@@za|jPi!A@F:  ??? 8R?D@i@|@D@i@@D@D@@D@D@|@@i@|@@D@|@@D@@@i@@D@D@|@@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa1XA .Q(?@C@4|@@@C@4|@@@za|j.r!N-\R  ??? 8vIwIC@|@C@@C@4@C@4|@@|@@4|@@4@@@C@4|@@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa3YGf=t< q(?@@@~@D@h@@@~@D@h@za|h3Z:$) ||||$ :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4~@i@STD\Library\xPa#Q@;JfNI7(?@D@D@D@i@D@D@D@D@i@D@za|j<*TF[iHZ  ??? 8ChapeI@i@D@@i@D@D@D@D@D@D@i@D@D@D@D@D@D@DD@i@DD@D@D@i@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa {J@%'(?@C@4D@D@C@4D@D@za|jamu`PD?>,  ??? 888a@D@@D@4D@4D@C@D@C@4D@C@4DC@DC@4D@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa1KNBǂO"(?@@~@D@@@~@D@@za|hjզELWۏD  ??? 8 ~@D@@~@D@}@}@@@D@@@@@@D@@~@D@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaypېY\_C` ||||% :,user1r1Panel ??C\+C@@D@STD\Library\xPa{FBHQ|(?@C@D@@D@|@C@D@@D@|@za|^gv;FmP^O ??? 8alj3e@J~i$禡Q@D@D@D@@D@D@@D@|@D@D@|@C@D@C@|@@|@@D@C@D@@D@|@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZazp| x=O'G ||||& :,user1r1Pfosten/Riegel ??~@4@\+~4i@STD\Library\xPaZm}IB?g{0(?@D@Di@D@Di@za|jhA}`FX  ??? 84s'ދ1k\@$c@ Di@ Di@DD@DD@i@D@D@i@D@Di@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa]"^E \4(?@4C4Cza|jquGp䱍  ??? 8爵o@6wI GA zW@ D DC4C4334C@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa@iAvFؖ:(?@~tD@j~tD@jza|hLkNhN  ??? 8 D@jD@ttj~D@j~=j~=t~D@t~tD@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa{pAÔBfwN'5 ||||' :,user1r1Glasfeld ??\+@~@D@STD\Library\xPa<}ovNl!(?@@~@D@@~@D@z a|DA|:B~@D@@D@@~@~@D@@@ 8z a|]B!E\+q~@D@@D@@~@~@D@xPaAOWFB?(?@@~@D@o@@~@D@o@za|hVs#ՉJ  ??? 8h@S@i~@D@o@@D@o@@D@~@D@~@o@~@@@o@@~@D@o@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZa|p{[%FV8x0 ||||( :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4~@i@STD\Library\xPa굊>G!(?@D@D@|@@i@@D@D@|@@i@@za|j,pVJ]~*  ??? 8Ӛ[?z@ /@ӎ2QD@i@|@D@i@@D@D@@D@D@|@@i@|@@D@|@@D@@@i@@D@D@|@@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaį%IP_(?@C@4|@@=@C@4|@@=@za|j5}tL8t=z  ??? 8D@|@D@@C@3@C@3|@@=|@@4|@@4@@=@C@4|@@=@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa~ Jt (?@@@~@D@h@@@~@D@h@za|h8 B>c_Lo  ??? 8@@@@D@@@D@h@@=h@@=@~@D@@~@@~@h@~@D@h@@@~@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa}p:Y rE&; ||||) :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4(@i@STD\Library\xPa< b+Ehۛ(?@@D@(@i@@D@(@i@z a|Μ"p!B@@i@@D@(@D@(@i@@i@@YYYA@YYYA 8z a|V@a_@i@@D@(@D@(@i@@i@xPa6Э@Xc%#y(?@@D@(@i@@@D@(@i@@za|j TߪLN  ??? 8MY :@ Vku0(?@@4(@=@4(@=z a|AmLAd@=@4(@4(@@=@YYYA@YYYA 8z a|gY{I*#js5N@=@4(@4(@@=xPaEiO6W3P(?@@4(@=@@4(@=@za|jWW+F8g  ??? 8+E@J<@@=@(@@(@4@@4@@=@4(@4(@@4(@=@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<J!bA$Z+nz(?@~@@D@~@@D@z a|-yo@A/4\~@D@~@@@D@~@D@oAoA 8z a|&4Kˮ~@D@~@@@D@~@D@xPa ‹M܏ë(?@~@t@D@h@~@t@D@h@za|h0&xG J{&bJ  ??? 8.l΅@Mg@ˍ~@D@h@@D@h@@h@~@h@~@D@t~@t@t@D@t~@t@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa~pcEؽ ||||* :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4~@i@STD\Library\xPaY idE3U"(?@D@D@D@i@D@D@D@D@i@D@za|j{Cdl  ??? 8<]OE\@kn@@i@D@@i@D@D@D@D@D@D@i@D@ D@D@D@ D@D@DD@i@DD@D@D@i@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPao#})OCp6X4K(?@D@4D@=D@D@4D@=D@za|jL" A  ??? 8@;@A1 T2@@=D@@=D@4D@4D@D@D@ D@4D@ D@4DD@DD@4D@=D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa0~-ISgi(?@@~@D@@@~@D@@za|h[+WG1:  ??? 8'vZ@n@@~@D@@~@D@~@~@@@D@@@@@@D@@~@D@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZap)rEKJx1SJ ||||+ :,user1r1Panel ??D\+D@@D@STD\Library\xPa{%8fAP'>A(?@D@D@@D@|@D@D@@D@|@za|^lWw7E(-' ??? 8g>l#@h/%¿@ D@D@D@@D@D@@D@|@ D@D@|@D@D@D@|@@|@@D@D@D@@D@|@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZap>ک"Ix! ||||, :,user1r1Pfosten/Riegel ??~@4@\+~4i@STD\Library\xPakTJ~wG$`n,(?@D@ Di@D@ Di@za|jO{Nr76  ??? 8X qz@99A@dC߷ Di@ Di@ DD@ DD@i@D@D@i@D@ Di@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPag(M肜G(?@4D4Dza|jO6/QJC+  ??? 8pdsB!@-c@@D@DD4D4444D@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa9%=E2ۖ'(?@~tD@j~tD@jza|hxTENr;@%  ??? 83u@G4 @D@jD@ttj~D@j~j~t~D@t~tD@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa pf+RBw@s ||||- :,user1r1Glasfeld ??\+@~@D@STD\Library\xPa<[ějWWO&O-(?@@~@D@@~@D@z a|v> +C޷M e~@D@@D@@~@~@D@@@ 8z a|>PD(XT,Ұ~@D@@D@@~@~@D@xPa8|RGO@ Fٽ(?@@`~@D@o@@`~@D@o@za|h,ޗHy~  ??? 83#@? nq@~@D@o@@D@o@@D@`~@D@`~@o@~@@@=o@@`~@D@o@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZapy@M$ ||||. :,user1r1Pfosten/Riegel ??#8O>@4@\+#8O>4 Gpi@STD\Library\xPa<{ :A&MsϦ(?@#8O>D@ Gpi@#8O>D@ Gpi@z a|Y jN_V&Gpi@ GpD@#8O>D@#8O>h@&Gpi@@YYYA@YYYA 8z a|:!gB \e4&Gpi@ GpD@#8O>D@#8O>h@&Gpi@xPa.LCqD(?@#8O>D@ Gpi@@#8O>D@ Gpi@@za|j!P,gJҸg  ??? 8=;<>>=&Gpi@#8O>h@#8O>D@ GpD@&Gpi@@ GpD@@#8O>D@@#8O>h@@#8O>D@ Gpi@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<3}O~A$`:(?@#8O>4"Gp#8O>4"Gpz a|hONrYS/"Gp"Gp4#8O>4#8O>"Gp@YYYA@YYYA 8z a|c8x$Ja0~7"Gp"Gp4#8O>4#8O>"GpxPa(uRA(?@#8O>4"Gp@#8O>4"Gp@za|jȍTEKa  ??? 8j"Gp#8O>#8O>4"Gp4"Gp@"Gp4@#8O>4@#8O>@#8O>4"Gp@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<aGc5(?@&GpP Gp(D@&GpP Gp(D@z a|C\+OdCX Gp(D@"Gp("GpP&GpPD@ Gp(D@oAoA 8z a|dcF ~+ Gp(D@"Gp("GpP&GpPD@ Gp(D@xPah@Ovoj(?@&GpPt Gp(D@ h@&GpPt Gp(D@ h@za|h;6B6m  ??? 8 Gp(D@t&GpPD@t"GpPt"Gp(t Gp(D@ h@"Gp( h@"GpP h@&GpPD@ h@&GpPt Gp(D@ h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZapi<:G_ ||||/ :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4Fp܏@i@STD\Library\xPa>B'])(?@C@D@ |@Gp@i@@C@D@ |@Gp@i@@za|j ddM(*6  ??? 8CeeffDC@i@ |@C@i@@D@D@@D@D@ |@RIp@i@ |@Gp@D@ |@Gp@D@@RIp@i@@C@D@ |@Gp@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaxh8;|II̢(?@C@4 |@Fp܏@@C@4 |@Fp܏@@za|jü+sG^vS  ??? 8|} D@ |@ D@@C@4@C@4 |@ Gp<@ |@Fp܏@4 |@Fp܏@4@ Gp<@@C@4 |@Fp܏@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa﹃C>].q(?@@ @ Gp<@D@ h@@ @ Gp<@D@ h@za|hmKn)վw  ??? 8@D@ @@D@ h@@ h@@ @Gp@D@ @ Gp<@ @ Gp<@ h@Gp@D@ h@@ @ Gp<@D@ h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZap/tФeFv ||||0 :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4vFp܏@i@STD\Library\xPa1+\\LhZ(?@C@D@DrHp@i@D@C@D@DrHp@i@D@za|jOCID~  ??? 8Mp@i@D@Mp@i@DrHp@D@DrHp@D@D@C@i@D@@D@D@D@@D@D@DC@i@DC@D@DrHp@i@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaaPL(?@ D@4DvFp܏@=D@ D@4DvFp܏@=D@za|jј}fkJ}  ??? 878889$Gp<@D@$Gp<@DvFp܏@4DvFp܏@4D@ D@=D@ D@4D@ D@4D D@=D D@4DvFp܏@=D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaX:NBhT{n(?@@$Gp<@D@@@$Gp<@D@@za|h`{yFǴ:  ??? 8qOqrrPrHp@D@@rHp@D@$Gp<@$Gp<@@@D@@@@@@D@@$Gp<@D@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZapwS ISH= ||||1 :,user1r1Panel ??C4>\+C@4Gp@C@STD\Library\xPa{Pp5LB?M:(?@C@4D@Gp@C@ |@C@4D@Gp@C@ |@za|^a GzMu&ä ??? 8@@@C@C@D@Gp@C@D@Gp@C@ |@C@C@ |@C@D@C@ |@Gp@4 |@Gp@4D@C@4D@Gp@C@ |@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZa!ptH }KO.5Q֞ ||||2 :,user1r1Pfosten/Riegel ??"Gp(@4@\+"Gp(4@3@i@STD\Library\xPa4!^\ARMS^?f(?@"GpC@Ci@"GpC@Ci@za|jg7CY¬IךΝ  ??? 8@@@hi@hi@CC@CC@"Gpi@ GpD@ GpD@"Gpi@"GpC@Ci@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa(}YOЀplHҜ(?@"Gp4@3@"Gp4@3@za|j RB^Zx  ??? 8@@@@3@4@3@4Gp"Gp4"Gp4Gp"Gp4@3@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa.M {d;I_kJ(?@"Gp(tD@j"Gp(tD@jza|h_QpmN<) ?vD  ??? 8@@@CC@jCC@ttjGp(D@j"Gp(j"Gp(tGp(D@t"Gp(tD@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZa%pM"sK hG ||||3 :,user1r1Glasfeld ??5>\+@5Gp@D@STD\Library\xPa<qjs-H'YrP\(?@@5Gp@D@@5Gp@D@z a|B)UV@O Gp@ C@@D@@=Gp@5Gp@ C@@@ 8z a| ٕFnFGp@ C@@D@@=Gp@5Gp@ C@xPaġ+JK@D@@=@@C@@D@oAoA 8z a|4ix6H$Y+?o@D@@=@@C@@D@xPa*dCnx(?@@t@D@ h@@t@D@ h@za|hN;Kf%  ??? 8|z'vZ@-vВ@@D@ h@@C@ h@@ h@@= h@@D@t@=t@t@C@t@t@D@ h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaIp/N!D9y7 ||||; :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@@4@\+4@4@i@STD\Library\xPawMt%PDg*lb(?@D@C@CW@i@D@D@C@CW@i@D@za|j3 -zAgE  ??? 8ܑ@$[@zC@W@i@D@W@i@CW@C@CW@C@D@i@h@D@D@ D@D@D@ D@Ci@h@CD@C@CW@i@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaf4*fHς4@(?@4@4CX@D@4@4CX@D@za|j_@4_EAox  ??? 8RH}n@$g@0 xX@D@X@CW@@4CW@@4D@D@44D@44CC4@4CX@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa*hoJGiV(?@@ D@@@ D@@za|h1E.F  ??? 8XZ ۍ @sl@@D@@@D@@=@=@D@ D@@@D@ D@@ D@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaKptf9H|L[R ||||< :,user1r1Panel ??T=\+T@X@C@STD\Library\xPa{pBsBQ(?@T@D@X@C@ |@T@D@X@C@ |@za|^Ȅj4E" ??? 85|g/@SлS43@T@C@D@W@C@D@W@C@ |@T@C@ |@ T@D@ T@ |@X@ |@X@D@T@D@X@C@ |@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZaOpА84Mc| ||||= :,user1r1Pfosten/Riegel ??G@4@\+G4h@STD\Library\xPa+L,{ML(?@WC@Ch@WC@Ch@za|j XDIy  ??? 8kA"':@ҍl@Dh@ Dh@CC@CC@ h@ WD@WD@h@WC@Ch@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa\>bB7DK \6|c(?@G4CнG4Cнza|j7^JR.:G簒E+  ??? 8 A @#D%=Cн CнD4D4 нG@4G@4нG4Cн@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa.kvMwZ V(?@uD@juD@jza|hmhZM8  ??? 8~H[@;;R@e:C@kC@uukWD@jнjнtWD@tuD@j@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaSp_{aIw ||||> :,user1r1Glasfeld ??@@E=\+@@E@н@D@STD\Library\xPa<Fk Huom(?@@@E@н@D@@@E@н@D@z a|{eER7@C@@@E@D@@@E@н@н@C@@@ 8z a|iS.^F>^@C@@@E@D@@@E@н@н@C@xPa^yBV (?@@@E@н@D@p@@@E@н@D@p@za|h$dcYH8tN  ??? 8S=4@0 xS43@@C@p@@@E@D@o@@@E@D@@C@@нp@@н@@E@н@@E@нo@@@E@н@D@p@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZa]pGx78K/( ||||? :,user1r1Pfosten/Riegel ??@4@\+4"|i@STD\Library\xPa<XVߘUMjQ3X(?@C@"|i@C@"|i@z a|`!exL(gH"|h@"|C@D@i@"|h@@YYYA@YYYA 8z a|0n[p{sJNl&V"|h@"|C@D@i@"|h@xPa- )GANv$gp4(?@C@"|i@@C@"|i@@za|jc|C'#  ??? 8ɻ@lH|Ƿ(?@"hнu"C@h@"hнu"C@h@za|h^!OT@ 'cNC  ??? 8'΀@*&j&@80"C@u"hC@u"hu"нu"C@h@"нh@"hh@"hC@h@"hнu"C@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaapYGBTxY ||||@ :,user1r1Pfosten/Riegel ??@4@\+@@4$@i@STD\Library\xPaIUߔZb@C Tj(?@D@C@|@$|@i@@D@C@|@$|@i@@za|j3^l!5B>4CºX  ??? 856667D@i@|@D@i@@D@C@@D@C@|@$|@i@|@$|@ D@|@$|@ D@@$|@i@@D@C@|@$|@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaEsULh/ (?@D@@4|@$|@н@D@@4|@$|@н@za|j_RuBJT<5  ??? 8nooMopD@н|@D@н@D@@4@D@@4|@"|@|@$|@3|@$|@3@"|@@D@@4|@$|@н@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa'XqbNR9(?@@н@$@D@h@@н@$@D@h@za|h!#.K\  ??? 8@C@@@C@h@@h@@@$@D@@$@н@$@нh@$@D@h@@н@$@D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZakpw{EVO8< ||||A :,user1r1Pfosten/Riegel ?? |@4@\+ |@@4@i@STD\Library\xPa<up*C/Luű(?@"|@D@@i@"|@D@@i@z a|x=45YAyb{"|@i@"|@ D@@D@@h@"|@i@@YYYA@YYYA 8z a|R)Ez`!G"|@i@"|@ D@@D@@h@"|@i@xPa[Nuk[(?@"|@D@@i@@"|@D@@i@@za|jsD!!i  ??? 8"|@i@@@h@@@D@@"|@ D@@"|@i@"|@ D@@D@@h@"|@D@@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<Gn\kB&~lf(?@ |@@4@н |@@4@нz a|SDOO% |@ |@@4@@4@н |@@YYYA@YYYA 8z a|PD%ERqq |@ |@@4@@4@н |@xPa3Eg3_g|(?@ |@@4@н@ |@@4@н@za|j ػ#EO$'Y|L  ??? 8.// 0 |@@@н@@@4@ |@@4@ |@ |@@4@@4@н |@@4@н@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa<qbÚG. (?@"@н"h@ D@"@н"h@ D@z a|{:ɺI6Ca"@D@"@н h@"h@ D@"@D@oAoA 8z a|X坞D1T !"@D@"@н h@"h@ D@"@D@xPa̾ߒO:ΜI7b(?@"@нu"h@ D@h@"@нu"h@ D@h@za|hj բ=J7U  ??? 8{||Z|}"@D@h@"h@ D@h@ h@h@"@нh@"@D@u"@нu h@u"h@ D@u"@нu"h@ D@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaope"gKpw} ||||B :,user1r1Pfosten/Riegel ??@4@\+@@4"@i@STD\Library\xPaI mO_I(?@C@C@D"|@i@D@C@C@D"|@i@D@za|j*Ok\e  ??? 8@@@"|@i@D@"|@i@D"|@ D@D"|@ D@D@D@i@D@C@C@D@C@C@DD@i@DC@C@D"|@i@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaթqAHh(?@C@@4D |@нD@C@@4D |@нD@za|jDZ9B{d  ??? 8@@@ |@D@ |@D |@@4D |@@4D@C@нD@D@@4D@D@@4DC@нDC@@4D |@нD@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa޿< OۊA[3(?@@"@D@@@"@D@@za|hc3;Ў{I)c'  ??? 8@@@"@D@@"@D@"@н"@н@@C@@@@@@C@@"@D@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZaqp KCi! ||||C :,user1r1Panel ??C=\+C@н&|@ D@STD\Library\xPa{of@r-^?(?@C@нD@&|@ D@|@C@нD@&|@ D@|@za|^۝ʳ?GfmY| ??? 8@@@C@C@D@$|@ D@D@$|@ D@|@C@C@|@D@нD@D@н|@&|@|@&|@D@C@нD@&|@ D@|@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZaup4䲖7N:I ||||D :,user1r1Pfosten/Riegel ??"@4@\+"4h@STD\Library\xPaY_DUE"(?@"|C@Ch@ "|C@Ch@ za|jmS{+H91Q  ??? 8@@@Dh@ Dh@CD@CD@ "|h@ "|C@ "|C@"|h@"|C@Ch@ @@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaZJ݊sw8(?@"|4C "|4C za|j9O\z6v(?@@н @C@p@@н @C@p@za|h)GSrK  ??? 8z@u@Pz @C@p@@C@p@@C@ @C@ @нp@ @н@@p@@н @C@p@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\planexe glas.surfxZa}p0T~_RH + ||||F :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4~@i@STD\Library\xPap^XCT X(?@D@C@|@@i@@D@C@|@@i@@za|jlḢOy+H  ??? 8Ђ@@D@i@|@D@i@@D@C@@D@C@|@@h@|@@C@|@@C@@@h@@D@C@|@@i@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPazzMz_(?@C@4|@@н@C@4|@@н@za|j6ID}9  ??? 8@C@|@C@@D@@4@D@@4|@@н|@@4|@@4@@н@C@4|@@н@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPa,TnyA\B.v(?@@н@~@C@h@@н@~@C@h@za|h:8+D؂[  ??? 8xp@@C@@@C@h@@нh@@н@~@C@@~@@~@h@~@C@h@@н@~@C@h@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZapAv4 DI1 ||||G :,user1r1Pfosten/Riegel ??4@\+@4~@i@STD\Library\xPapMJ(?@D@C@D@i@D@D@C@D@i@D@za|jB bM[/  ??? 8@@@h@D@@h@D@C@D@C@D@D@i@D@D@C@D@D@C@DD@i@DD@C@D@i@D@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaj6"I8c(?@D@4D@нD@D@4D@нD@za|j ]oMmKBz5h  ??? 8@X@Đ@нD@@нD@4D@4D@D@D@D@@4D@D@@4DD@DD@4D@нD@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaCZlK60cw7(?@@н~@C@@@н~@C@@za|håuyMIzo {  ??? 8@~@C@@~@C@~@~@@@C@@@н@@н@C@@н~@C@@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@(" @vis-planexe\allplan grey_18.surfxZap Bw{ B!pBd ||||H :,user1r1Panel ??C=\+C@@C@STD\Library\xPa{̮Cg(?@C@ཀC@@C@|@C@ཀC@@C@|@za|^nQ>BMn+oD ??? 8@<8@C@C@C@@C@C@@C@|@C@C@|@C@ཀC@C@|@@н|@@нC@C@ཀC@@C@|@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("xZapU@H!L՜a&q ||||I :,user1r1Pfosten/Riegel ??~@4@\+~4i@STD\Library\xPaQ|b7K=*(?@C@Di@C@Di@za|jiAzM{07  ??? 8lh@`@Dh@ Dh@DC@DC@ i@D@D@i@C@Di@@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaf]vF_;(?@4D4Dza|j}6ՅA&* .  ??? 8L@D@\D DD@4D@4 н44н4D@@@@@@?@@@@@@ @"@ $@$&@&(@("$@vis-planexe\planexe alu anthrazit.surfxPaI8ńb.(?@~uC@j~uC@jza|h$r 3GU2hx@a|-RPp( GA.YvQB.YvQB.YvQ.YvQB.YvQ.YvQ.YvQB.YvQ.YvQB.YvQB  ||||Facade_Path ???\+???xaR(j]yEN:K`C<dRh=4b.@R @R05VJ@`CFacade_Object CFacade_Path CFacade_Path CFacade_Macroxda|>"4YG>5x@a|-SQp\FNEٯ3W3Wi@i@3  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?Ի`g1H d@xaSK1]EOIO֌`?<dR @@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>Q[JR#}x@a|-TRpw<FuJ@ 4@ 4@i@@i@@ 4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?f& d@xaTufUBiu2`?<dR fffff?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>znCեLoeMߥ~x@a|-USp}極#F⊀)KW@4@4@i@W@i@W@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?f& d@xaUMK*H rd`?<dR @@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>>20FO%J. x@a|-VTp786Ofƌt=h@4@4@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?f& d@xaVX}b QE89Z`?<dR fffff?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelx0da|>I0aVJDLO,x@a|-WUp%U}XX@[M-D@W@W@D@D@D@D@  ||||Panel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?f& d@xaW@*`?<dR`effff?R?R`effff?@CFacade_Face_Object CFacade_Macro`CPanelx da|>TއD4~B]H]x@a|-XVpV] @?[(44i@i@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?Ի`g1H d@xaXeW5yC~`?<dR fffff?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelx@da|>+xD#4x@a|-YWp9htG^P0u@@@@D@@D@@  ||||Glasfeld ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?f& X@xaYI& -I2LGMhk`?<dR`effff?R@R @@CFacade_Face_Object CFacade_MacroCGlasfeldxda|>UivM+DNx@a|-ZXpcg#NZ࿪@4~@4~@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?Ի`g1H d@xaZ\w%BNBl`?<dR?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>؎D¶Dx@a|-[Yp딋#^GCl@3(@3(@i@@i@@3  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?Ի`g1H d@xa[e@,@zA/`?<dR @@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>ew<`AlIcOx@a|-\ZpMLɱ@L0RT'T@3~@3~@i@@i@@3  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?Ի`g1H d@xa\]XIBe"`?<dR?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>[vȵFh?x@a|-][p Gκ!AclD@@@D@D@D@D@  ||||Panel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?ֻ`g1H d@xa]C/u}NQ)Z?`?<dR?R?R?@CFacade_Face_Object CFacade_Macro`CPanelxda|>GIL[x@a|-^\p˩K%o~44i@~i@~4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?޴H? d@xa^OXdKEIxD`?<dRp?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelx0da|>{G _x@a|-_]p]OLJk@~@~@D@@D@@  ||||Glasfeld ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?ջ`g1H X@xa_#ĂK,`?<dR?R@R@@CFacade_Face_Object CFacade_MacroCGlasfeldxda|>45[wNUj`1x@a|-`^p޶I^%UEA'@ 4~@ 4~@i@@i@@ 4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?޴H? d@xa`-8tB2hÑt`?<dRp?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>b.VB@}x@a|-a_p>R~.II@Պd@4(@4(@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?޴H? d@xaazU 0MBC~`?<dR @@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelx0da|> "%G5 7B߽x@a|-capl,Aѽ܎D@@@D@D@D@D@  ||||Panel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?޴H? c@xacph\CC!?@`?<dR ?R?R?@CFacade_Face_Object CFacade_Macro`CPanelxda|>eOIIyȐx@a|-dbpF>CgL3y~ 4 4i@~i@~ 4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?筎vK c@xad=eg@E}G`58x@a|-ecp-Q䳜M@~@~@D@@D@@  ||||Glasfeld ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?ܴH? X@xae. hMee`?<dR ?R@R@@CFacade_Face_Object CFacade_MacroCGlasfeldxda|>: KKkO恦x@a|-fdpJ̐qBFH@ 4~@ 4~@i@@i@@ 4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?筎vK c@xaf0˗6@Dz Fn`?<dR?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxpda|>to{F` U@څx@a|-gepҮe2(LOgE@4(@4(@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?筎vK c@xag#>NIYR.`?<dR @@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|> :B2NѶx@a|-hfpaSFKZ)((@4~@4~@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?筎vK c@xah99 HMp`?<dR?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>6?PIo9x@a|-igp7>JL@pMC@@@D@C@D@C@  ||||Panel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?筎vK c@xai ѩBWL`?<dR?R?R?@CFacade_Face_Object CFacade_Macro`CPanelx0da|>Ի_K^x@a|-jhpqB<_ G~44i@~i@~4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?G c@xajA5Ч`?<dRp?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>/?]$F._x@a|-kip\1ʭH^ɦ@~@~@D@@D@@  ||||Glasfeld ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?筎vK X@xakןwGч~`?<dR?R@R@@CFacade_Face_Object CFacade_MacroCGlasfeldxda|>5M5DJHx@a|-ljpћBs @4}@4}@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?G c@xal~A;Ӵf`?<dRc?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|> IeAVyx@a|-mkp=2K Ӽv@4'@4'@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?G c@xam\rOoN,@?,`?<dR @@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>ϩcE !8Nx@a|-nlp[#IGЂZ@4}@4}@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?G c@xanw)-G`E}`?<dRc?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>!D)Gidx@a|-omp޼sIC`yWC@@@D@C@D@C@  ||||Panel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?G c@xao~Z8E `?<dR?R?R?@CFacade_Face_Object CFacade_Macro`CPanelxda|>EHJm!I&x@a|-pnp WH\Ȏ}44i@}i@}4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?4yN c@xap5IpUL3mr/`?<dRc?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>vL0 GT~x@a|-qopaLO5`#@r@}@}@D@@D@@  ||||Glasfeld ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?G X@xaqe2jA˟x.`?<dR?R@R @@CFacade_Face_Object CFacade_MacroCGlasfeldxda|>صLhHDx@a|-rppݺCIz T@4~@4~@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?4yN c@xarN˷,cDM?&`?<dRp?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>ۛ@N+o.x@a|-sqpGBoJFإ@4(@4(@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?4yN c@xasOգnF?(iU`?<dR @@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>$ƃAYfJx@a|-trp&:0Ţ Dѫ_@4~@4~@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?4yN c@xatCTn@pZ`?<dRp?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>߅tLv愢x@a|-usp\촥nEL C@@@D@C@D@C@  ||||Panel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?4yN c@xau(mAi9́`?<dR?R?R ?@CFacade_Face_Object CFacade_Macro`CPanelxda|>Ê=HKמ~44i@~i@~4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?` q9 c@xavZh]Dֹ `?<dR?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>[ݮ Gw-~ux@a|-wuptPB /T@@~@~@D@@D@@  ||||Glasfeld ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?4yN X@xawta@AY jP`?<dR?R@R @@CFacade_Face_Object CFacade_MacroCGlasfeldxda|>=sCVS੸x@a|-xvp1C.1KLݎX@4~@4~@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?` q9 c@xax5aETgA6`?<dR?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>Q>AMjl]x@a|-ywpd"~%CYF@4(@4(@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?` q9 c@xayW*A =w1)`?<dR @@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>? J Lix@a|-zxpfD R&@4~@4~@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?` q9 c@xazYůPOhZt/`?<dR?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>{ͰƎ@BJ]x@a|-{ypfBZ[ C@@@D@C@D@C@  ||||Panel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?` q9 c@xa{q_BA@8`?<dR?R?R ?@CFacade_Face_Object CFacade_Macro`CPanelxda|> Ebx@a|-|zp`n*XA防F ~44i@~i@~4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο? ic^R c@xa|04H|`?<dR?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|> NUN¿x@a|-}{piI#@~@~@D@@D@@  ||||Glasfeld ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?` q9 X@xa}H`CY&,{`?<dR?R@R @@CFacade_Face_Object CFacade_MacroCGlasfeldxda|>ъT3[MMh px@a|-~|p.A!ZDNʼR:1@4~@4~@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο? ic^R c@xa~RT'uD\`?<dRa?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>8#0JKz%Fx@a|-}pHbOGZil@4(@4(@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο? ic^R c@xaiHɫG@ `?<dR @@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>B$%)LiIPLx@a|-~p^\-FLRY"@4~@4~@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο? ic^R c@xa+? ^mKiz|`?<dRa?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>N G˰8x@a|-pu"?M%D@@@D@D@D@D@  ||||Panel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο? ic^R c@xa:Fhg\`?<dR?R?R?@CFacade_Face_Object CFacade_Macro`CPanelxda|>c]pAFK%K7x@a|-pG 9H* 0~44i@~i@~4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?.)/aԮ c@xakC1A(|G֝`?<dRp?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>x'<{E\rJx@a|-p,OMe{N'z@~@~@D@@D@@  ||||Glasfeld ??\+hTYο&̞?&̞hTYο? ic^R X@xaű'Y4L{o*`?<dR?R@R@@CFacade_Face_Object CFacade_MacroCGlasfeldxda|>, K=1x@a|-pa'\CC#8O>4 Gp4 Gpi@#8O>i@#8O>4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?b; P/V c@xa2~F5ף@w|`?<dR @@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>ڃBLAv4=x@a|-piLdIIKqvx@a|-pzCF3@4vFp܏@4vFp܏@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?2zAYU c@xaǪ:H )Mj`?<dRD?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>nsfaA{ɜx@a|-pVMDDW C@4Gp@4Gp@C@C@C@C@4  ||||Panel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?2zAYU c@xaSJ rhOԒFl`?<dRjD?R?RD?@CFacade_Face_Object CFacade_Macro`CPanelxda|>YỘHv/kx@a|-pI`CvJ`f"Gp(4@3@4@3@i@"Gp(i@"Gp(4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?b; P/V c@xasתEZN,o.{`?<dRD?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>VbD/ȼx@a|-pJaJqʩ@5Gp@5Gp@D@@D@@5  ||||Glasfeld ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?2zAYU X@xaEzVpE[hP -`?<dRjD?R@RL?g@@CFacade_Face_Object CFacade_MacroCGlasfeldxda|>y1vMF[ͬx@a|-p?2b͸L>z>x@a|-p:NnFAһD6y#@4}@4}@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?.)/aԮ c@xaU{Flz+37`?<dRc?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>mA͑ x@a|-pn4=HY[b}C@@@D@C@D@C@  ||||Panel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?.)/aԮ c@xaŧrlFu+ͨ&`?<dR?R?R?@CFacade_Face_Object CFacade_Macro`CPanelxda|>])JIl*x@a|-pK&DCVJ}44i@}i@}4  ||||Pfosten/Riegel ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?2zAYU c@xa,G 6{e`?<dRc?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>5~Mm6Jx@a|-pk&I[{4B@}@}@D@@D@@  ||||Glasfeld ??\+hTYο&̞?&̞hTYο?.)/aԮ X@xaLOfs@`?<dR?R@R @@CFacade_Face_Object CFacade_MacroCGlasfeldxda|>*2n EQ(>Ox@a|-p{rrE_4@4@@4@i@4i@4@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+d̞TYοTY?d̞?b; P/V c@xarNE`?<dReffff?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>!D@"/ x@a|-pHҿa>Aݫq̀W@@4@@4@i@W@i@W@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+d̞TYοTY?d̞?b; P/V c@xaaFǩKU2˸`?<dR @@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>L1˯C$`hyx@a|-pV/}MQ]4@4@@4@i@4i@4@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+d̞TYοTY?d̞?b; P/V c@xaI.[V`?<dReffff?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>Ngu\KxF \x@a|-pV Mjnv#AT@X@X@C@T@C@T@  ||||Panel ??\+d̞TYοTY?d̞?a; P/V c@xa#=oO2`?<dReffff?R?Reffff?@CFacade_Face_Object CFacade_Macro`CPanelxda|>Febx@a|-pCHv 1ɻu wQ7Iu wQ7IQoy@1ɻQoy@1ɻu wQ  ||||Pfosten/Riegel ?DmWDm/?\+d̞TYοTY?d̞?nFٟ d@xa Cvx`?<dReffff?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>[=O%E4x@a|-p8,Pg@l?6^^0ɻY8S@D{#YY8S@D{#YBSdmw@0ɻBSdmw@0ɻY8S@  ||||Glasfeld ? E{jG E{j?\+d̞TYοTY?d̞?b; P/V X@xaeKJ(`?<dReffff?R@RҘ @@CFacade_Face_Object CFacade_MacroCGlasfeldxda|>u$GOR~͔x@a|-pLjzHTv q4"|4"|i@i@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+d̞TYοTY?d̞?-X8SN d@xanB:3}`?<dR @@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>x3C)־UFx@a|-pdBP !K(".~=@@4$@@4$@i@@i@@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+d̞TYοTY?d̞?D?bd# d@xaWBZAsq㘛`?<dR%?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>b)HCS(.x@a|-p Zp:CB? |@@4@@4@i@ |@i@ |@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+d̞TYοTY?d̞?D?bd# d@xa]G5N/CD޵Gx@a|-pۻyJsO7s}@@4"@@4"@i@@i@@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+d̞TYοTY?d̞?D?bd# d@xaL" N% v-`?<dR%?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|> ǵGlˑ'Sx@a|-pBBmSC@н&|@н&|@ D@C@ D@C@н  ||||Panel ??\+d̞TYοTY?d̞?D?bd# d@xah8Y LyO)A`?<dR{?R?R{?@CFacade_Face_Object CFacade_Macro`CPanelxda|>:PFKux@a|-pqa6A=L"44h@"h@"4  ||||Pfosten/Riegel ??\+d̞TYοTY?d̞?-X8SN d@xaV8aMeB` :`?<dR?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>dXC mMUx@a|-p$pCb@н @н @C@@C@@н  ||||Glasfeld ??\+d̞TYοTY?d̞?D?bd# X@xa KeOioL`?<dR{?R@R?@CFacade_Face_Object CFacade_MacroCGlasfeldxda|>jAyx@a|-pjr=+Km,eL]@4~@4~@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+d̞TYοTY?d̞?nFٟ d@xaZ8A:S1=6`?<dRM?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>!7m$FV+x@a|-phòwD=OZ@4~@4~@i@@i@@4  ||||Pfosten/Riegel ??\+d̞TYοTY?d̞?nFٟ d@xay4ybKP`?<dRM?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>HϛK@Nx@a|-p܉uCnI*WC@ཀ@ཀ@C@C@C@C@  ||||Panel ??\+d̞TYοTY?d̞?nFٟ d@xagwKJ3bߺ%`?<dR?R?R?@CFacade_Face_Object CFacade_Macro`CPanelxda|>v7M"?Kvx@a|-p03Vf]iCri ~44i@~i@~4  ||||Pfosten/Riegel ??\+d̞TYοTY?d̞?D?bd# d@xaږRo(LqD4_`?<dR?@CFacade_Line_Object CFacade_Macro@CPfosten/Riegelxda|>;BeYA"@x@a|-p-ADL @ཀ~@ཀ~@C@@C@@  ||||Glasfeld ??\+d̞TYοTY?d̞?mFٟ X@xa[=ALWQ`?<dR?R@R@@CFacade_Face_Object CFacade_MacroCGlasfeldxPda|( .fA 6x@a|!PSw=$tM@Fd4< ||||Facade_Group ???d\+xaOPdK^WJ`L<dd CFacade_Group CFacade_MacrocS <Facade><Version>1.0</Version><Dimension>0</Dimension><Orientation>1</Orientation><Macro>1</Macro><Union>1</Union><LineElementsOnGeoEdges>0</LineElementsOnGeoEdges><Fill2D>1</Fill2D><PenThicknessIntersected>0.2500000000000000</PenThicknessIntersected><PenThicknessViewed>0.1300000000000000</PenThicknessViewed><Abstract>0</Abstract><StartScaleDetailed>1.000</StartScaleDetailed><EndScaleDetailed>50.000</EndScaleDetailed><StartScaleAbstract>50.000</StartScaleAbstract><EndScaleAbstract>200.000</EndScaleAbstract><HeightSectionPlane>1500.000</HeightSectionPlane><OffsetLeft>0.000</OffsetLeft><OffsetTop>0.000</OffsetTop><OffsetRight>0.000</OffsetRight><OffsetBottom>0.000</OffsetBottom><UVDirection>0</UVDirection><SubdivideUnifiedFaces>0</SubdivideUnifiedFaces><Mesh></Mesh><ElemCurve><NormalDirection>1</NormalDirection><Extrusion>0.0000000000000000</Extrusion><IsFace>0</IsFace><SubDivisionStyle><SubDivisionSet><Name>Teil 1 von links</Name><SubDivision>-1</SubDivision><Distance>1250.0000000000000000</Distance><OffsetStart>1150.0000000000000000</OffsetStart><OffsetEnd>0.0000000000000000</OffsetEnd><OffsetStartFix>1</OffsetStartFix><OffsetEndFix>0</OffsetEndFix><Angle>0.0000000000000000</Angle><HasPattern>0</HasPattern><Scaling>2</Scaling><PatternXSize>0.0000000000000000</PatternXSize><PatternYSize>0.0000000000000000</PatternYSize><Pattern></Pattern><Locator>?</Locator></SubDivisionSet><SubDivisionSet><Name>Vertikale Unterteilung</Name><SubDivision>1</SubDivision><Distance>-1.0000000000000000</Distance><OffsetStart>0.0000000000000000</OffsetStart><OffsetEnd>500.0000000000000000</OffsetEnd><OffsetStartFix>1</OffsetStartFix><OffsetEndFix>1</OffsetEndFix><Angle>1.5707963267948966</Angle><HasPattern>0</HasPattern><Scaling>2</Scaling><PatternXSize>0.0000000000000000</PatternXSize><PatternYSize>0.0000000000000000</PatternYSize><Pattern></Pattern><Locator>? ?</Locator></SubDivisionSet></SubDivisionStyle><Curve><CountOfPoints>2</CountOfPoints><CurveType>0</CurveType><StartOffset>0.0000000000000000</StartOffset><EndOffset>0.0000000000000000</EndOffset><StartExtrusion>3500.0000000000000000</StartExtrusion><EndExtrusion>3500.0000000000000000</EndExtrusion><Subdivision>16</Subdivision><ExtrusionAngle>1.5707963267948966</ExtrusionAngle></Curve><Curve><CountOfPoints>2</CountOfPoints><CurveType>0</CurveType><StartOffset>0.0000000000000000</StartOffset><EndOffset>0.0000000000000000</EndOffset><StartExtrusion>3500.0000000000000000</StartExtrusion><EndExtrusion>3500.0000000000000000</EndExtrusion><Subdivision>16</Subdivision><ExtrusionAngle>1.5707963267948966</ExtrusionAngle></Curve></ElemCurve><SubDivisionStyle><SubDivisionSet><Name>Teil 1 von links</Name><SubDivision>-1</SubDivision><Distance>1250.0000000000000000</Distance><OffsetStart>1150.0000000000000000</OffsetStart><OffsetEnd>0.0000000000000000</OffsetEnd><OffsetStartFix>1</OffsetStartFix><OffsetEndFix>0</OffsetEndFix><Angle>0.0000000000000000</Angle><HasPattern>0</HasPattern><Scaling>2</Scaling><PatternXSize>0.0000000000000000</PatternXSize><PatternYSize>0.0000000000000000</PatternYSize><Pattern></Pattern><Locator>?</Locator></SubDivisionSet><SubDivisionSet><Name>Vertikale Unterteilung</Name><SubDivision>1</SubDivision><Distance>-1.0000000000000000</Distance><OffsetStart>0.0000000000000000</OffsetStart><OffsetEnd>500.0000000000000000</OffsetEnd><OffsetStartFix>1</OffsetStartFix><OffsetEndFix>1</OffsetEndFix><Angle>1.5707963267948966</Angle><HasPattern>0</HasPattern><Scaling>2</Scaling><PatternXSize>0.0000000000000000</PatternXSize><PatternYSize>0.0000000000000000</PatternYSize><Pattern></Pattern><Locator>? ?</Locator></SubDivisionSet></SubDivisionStyle><ObjectDefStyle><Description>001 Pfosten-Riegel-Fassade 50mm ---------------------- Pfosten/Riegel Glasfeld Panel Dreh-Kipp-Fenster links Dreh-Kipp-Fenster rechts Dreh-Fenster links Dreh-Fenster rechts Kipp-Fenster Klapp-Fenster Lamellen-Fenster Glas-Tr links Glas-Tr rechts 2-flgl.Glas-Tr Holz-Tr Raffstore Markise Lamellen Vordach </Description><ObjectDefSet></ObjectDefSet><ObjectDefSet><ObjectDef><ID>0</ID><Name>Pfosten/Riegel</Name><Construction>1</Construction><Standard>1</Standard><Union>1</Union><UnionVertical>1</UnionVertical><UnionHorizontal>0</UnionHorizontal><Topology>1111111111111111</Topology><EdgePointLayout>1111111111111111</EdgePointLayout><EdgeLineLayout>1111111111111111</EdgeLineLayout><DoorSwingType>0</DoorSwingType><DoorLeafThickness>0.0000000000000000</DoorLeafThickness><DoorIncludedAngle>1.5707963267948966</DoorIncludedAngle><ElementDef><Name>Profil 80/160</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName>Rechteck</ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 -80.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 80.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 80.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 80.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 80.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 -80.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 -80.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 -80.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>80.0000000000000000</Width><Depth>160.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>-120.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>1</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>1</Color><Surface>vis-planexe\\planexe alu anthrazit.surf</Surface><Fill2D>1</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Abdeckleiste 80/20</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName>Rechteck</ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 -10.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 10.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 10.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 10.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 10.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 -10.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 -10.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 -10.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>80.0000000000000000</Width><Depth>20.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>10.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>1</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>1</Color><Surface>vis-planexe\\planexe alu anthrazit.surf</Surface><Fill2D>1</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Silikon</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName>Rechteck</ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-2.5000000000000000 -20.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-2.5000000000000000 20.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-2.5000000000000000 20.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>2.5000000000000000 20.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>2.5000000000000000 20.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>2.5000000000000000 -20.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>2.5000000000000000 -20.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-2.5000000000000000 -20.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>5.0000000000000000</Width><Depth>40.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>-20.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>1</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>1</Color><Surface>vis-planexe\\allplan grey_18.surf</Surface><Fill2D>1</Fill2D><FillColor>6</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef></ObjectDef><ObjectDef><ID>1</ID><Name>Lamellen</Name><Construction>1</Construction><Standard>0</Standard><Union>1</Union><UnionVertical>0</UnionVertical><UnionHorizontal>0</UnionHorizontal><Topology>1111111111111111</Topology><EdgePointLayout>1111111111111111</EdgePointLayout><EdgeLineLayout>1111111111111111</EdgeLineLayout><DoorSwingType>0</DoorSwingType><DoorLeafThickness>0.0000000000000000</DoorLeafThickness><DoorIncludedAngle>1.5707963267948966</DoorIncludedAngle><ElementDef><Name>Lamelle 1</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>80.0000000000000000</Width><Depth>10.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>0</AutoXOffset><OffsetXStart>20.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>20.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>100.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>30</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Fassaden-Schwert</Name><Construction>1</Construction><Type>0</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-10.0000000000000000 -50.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-10.0000000000000000 50.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-10.0000000000000000 50.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>10.0000000000000000 50.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>10.0000000000000000 50.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>10.0000000000000000 -50.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>10.0000000000000000 -50.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-10.0000000000000000 -50.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>20.0000000000000000</Width><Depth>100.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>1000.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>20.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>21</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Lamelle 2</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>80.0000000000000000</Width><Depth>10.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>0</AutoXOffset><OffsetXStart>20.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>20.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>200.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>30</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Lamelle 3</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>80.0000000000000000</Width><Depth>10.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>0</AutoXOffset><OffsetXStart>20.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>20.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>300.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>30</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Lamelle 4</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>80.0000000000000000</Width><Depth>10.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>0</AutoXOffset><OffsetXStart>20.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>20.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>400.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>30</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Lamelle 5</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>80.0000000000000000</Width><Depth>10.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>0</AutoXOffset><OffsetXStart>20.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>20.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>500.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>30</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Lamelle 6</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>80.0000000000000000</Width><Depth>10.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>0</AutoXOffset><OffsetXStart>20.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>20.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>600.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>30</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Lamelle 7</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>80.0000000000000000</Width><Depth>10.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>0</AutoXOffset><OffsetXStart>20.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>20.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>700.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>30</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Lamelle 8</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>80.0000000000000000</Width><Depth>10.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>0</AutoXOffset><OffsetXStart>20.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>20.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>800.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>30</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Lamelle 9</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>80.0000000000000000</Width><Depth>10.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>0</AutoXOffset><OffsetXStart>20.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>20.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>900.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>30</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Lamelle 10</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-40.0000000000000000 -5.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>80.0000000000000000</Width><Depth>10.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>0</AutoXOffset><OffsetXStart>20.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>20.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>1000.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>30</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef></ObjectDef><ObjectDef><ID>2</ID><Name>Vordach</Name><Construction>1</Construction><Standard>0</Standard><Union>1</Union><UnionVertical>0</UnionVertical><UnionHorizontal>0</UnionHorizontal><Topology>1111111111111111</Topology><EdgePointLayout>1111111111111111</EdgePointLayout><EdgeLineLayout>1111111111111111</EdgeLineLayout><DoorSwingType>0</DoorSwingType><DoorLeafThickness>0.0000000000000000</DoorLeafThickness><DoorIncludedAngle>1.5707963267948966</DoorIncludedAngle><ElementDef><Name>Glasscheibe</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-10.0000000000000000 -600.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-10.0000000000000000 600.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-10.0000000000000000 600.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>10.0000000000000000 600.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>10.0000000000000000 600.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>10.0000000000000000 -600.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>10.0000000000000000 -600.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-10.0000000000000000 -600.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>20.0000000000000000</Width><Depth>1200.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>0</AutoXOffset><OffsetXStart>20.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>20.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>620.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>3</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Fassaden-Schwert</Name><Construction>1</Construction><Type>0</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-10.0000000000000000 -50.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-10.0000000000000000 50.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-10.0000000000000000 50.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>10.0000000000000000 50.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>10.0000000000000000 50.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>10.0000000000000000 -50.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>10.0000000000000000 -50.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-10.0000000000000000 -50.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>20.0000000000000000</Width><Depth>100.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>1000.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>20.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>24</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef></ObjectDef></ObjectDefSet><ObjectDefSet><ObjectDef><ID>0</ID><Name>Glasfeld</Name><Construction>1</Construction><Standard>1</Standard><Union>1</Union><UnionVertical>0</UnionVertical><UnionHorizontal>0</UnionHorizontal><Topology>1111111111111111</Topology><EdgePointLayout>1111111111111111</EdgePointLayout><EdgeLineLayout>1111111111111111</EdgeLineLayout><DoorSwingType>0</DoorSwingType><DoorLeafThickness>0.0000000000000000</DoorLeafThickness><DoorIncludedAngle>1.5707963267948966</DoorIncludedAngle><ElementDef><Name>Glasscheibe</Name><Construction>1</Construction><Type>2</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName>Rechteck</ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>0.0000000000000000</Width><Depth>40.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>40.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>2.5000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>2.5000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>-40.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>1</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>1</Color><Surface>vis-planexe\\planexe glas.surf</Surface><Fill2D>1</Fill2D><FillColor>3</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef></ObjectDef><ObjectDef><ID>1</ID><Name>Panel</Name><Construction>1</Construction><Standard>0</Standard><Union>1</Union><UnionVertical>0</UnionVertical><UnionHorizontal>0</UnionHorizontal><Topology>1111111111111111</Topology><EdgePointLayout>1111111111111111</EdgePointLayout><EdgeLineLayout>1111111111111111</EdgeLineLayout><DoorSwingType>0</DoorSwingType><DoorLeafThickness>0.0000000000000000</DoorLeafThickness><DoorIncludedAngle>1.5707963267948966</DoorIncludedAngle><ElementDef><Name>Panel</Name><Construction>1</Construction><Type>2</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName>Rechteck</ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>0.0000000000000000</Width><Depth>30.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>40.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>40.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>40.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>40.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>40.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>-40.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>1</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>1</Color><Surface></Surface><Fill2D>1</Fill2D><FillColor>4</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef></ObjectDef><ObjectDef><ID>2</ID><Name>Dreh-Kipp-Fenster links</Name><Construction>1</Construction><Standard>0</Standard><Union>1</Union><UnionVertical>0</UnionVertical><UnionHorizontal>0</UnionHorizontal><Topology>1111111111111111</Topology><EdgePointLayout>1111111111111111</EdgePointLayout><EdgeLineLayout>1111111111111111</EdgeLineLayout><DoorSwingType>0</DoorSwingType><DoorLeafThickness>0.0000000000000000</DoorLeafThickness><DoorIncludedAngle>1.5707963267948966</DoorIncludedAngle><ElementDef><Name>Dreh-Kipp-Fenster links</Name><Construction>3</Construction><Type>2</Type><MMParameter>F-S E 14 1 0 R 50.0/30.0 1 F-S E 13 1 0 F 7 AUS 50.0/50.0 IN 0 50000.0/50000.0 F-S E 1 1 0 F-S G 3 1 0 </MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName>Rechteck</ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>0.0000000000000000</Width><Depth>30.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>30.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>0.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>1</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>1</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>1</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef></ObjectDef><ObjectDef><ID>3</ID><Name>Dreh-Kipp-Fenster rechts</Name><Construction>1</Construction><Standard>0</Standard><Union>1</Union><UnionVertical>0</UnionVertical><UnionHorizontal>0</UnionHorizontal><Topology>1111111111111111</Topology><EdgePointLayout>1111111111111111</EdgePointLayout><EdgeLineLayout>1111111111111111</EdgeLineLayout><DoorSwingType>0</DoorSwingType><DoorLeafThickness>0.0000000000000000</DoorLeafThickness><DoorIncludedAngle>1.5707963267948966</DoorIncludedAngle><ElementDef><Name>Dreh-Kipp-Fenster rechts</Name><Construction>3</Construction><Type>2</Type><MMParameter>F-S E 14 1 0 R 50.0/30.0 1 F-S E 13 1 0 F 8 AUS 50.0/50.0 IN 0 50000.0/50000.0 F-S E 1 1 0 F-S G 3 1 0 </MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName>Rechteck</ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>0.0000000000000000</Width><Depth>30.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>30.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>0.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>1</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>1</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>1</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef></ObjectDef><ObjectDef><ID>4</ID><Name>Dreh-Fenster links</Name><Construction>1</Construction><Standard>0</Standard><Union>1</Union><UnionVertical>0</UnionVertical><UnionHorizontal>0</UnionHorizontal><Topology>1111111111111111</Topology><EdgePointLayout>1111111111111111</EdgePointLayout><EdgeLineLayout>1111111111111111</EdgeLineLayout><DoorSwingType>0</DoorSwingType><DoorLeafThickness>0.0000000000000000</DoorLeafThickness><DoorIncludedAngle>1.5707963267948966</DoorIncludedAngle><ElementDef><Name>Dreh-Fenster links</Name><Construction>3</Construction><Type>2</Type><MMParameter>F-S E 14 1 0 R 50.0/30.0 1 F-S E 13 1 0 F 3 AUS 50.0/50.0 IN 0 50000.0/50000.0 F-S E 1 1 0 F-S G 3 1 0 </MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName>Rechteck</ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>0.0000000000000000</Width><Depth>30.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>30.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>0.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>1</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>1</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>1</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef></ObjectDef><ObjectDef><ID>5</ID><Name>Dreh-Fenster rechts</Name><Construction>1</Construction><Standard>0</Standard><Union>1</Union><UnionVertical>0</UnionVertical><UnionHorizontal>0</UnionHorizontal><Topology>1111111111111111</Topology><EdgePointLayout>1111111111111111</EdgePointLayout><EdgeLineLayout>1111111111111111</EdgeLineLayout><DoorSwingType>0</DoorSwingType><DoorLeafThickness>0.0000000000000000</DoorLeafThickness><DoorIncludedAngle>1.5707963267948966</DoorIncludedAngle><ElementDef><Name>Dreh-Fenster rechts</Name><Construction>3</Construction><Type>2</Type><MMParameter>F-S E 14 1 0 R 50.0/30.0 1 F-S E 13 1 0 F 4 AUS 50.0/50.0 IN 0 50000.0/50000.0 F-S E 1 1 0 F-S G 3 1 0 </MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName>Rechteck</ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>0.0000000000000000</Width><Depth>30.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>30.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>0.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>1</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>1</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>1</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef></ObjectDef><ObjectDef><ID>6</ID><Name>Kipp-Fenster</Name><Construction>1</Construction><Standard>0</Standard><Union>1</Union><UnionVertical>0</UnionVertical><UnionHorizontal>0</UnionHorizontal><Topology>1111111111111111</Topology><EdgePointLayout>1111111111111111</EdgePointLayout><EdgeLineLayout>1111111111111111</EdgeLineLayout><DoorSwingType>0</DoorSwingType><DoorLeafThickness>0.0000000000000000</DoorLeafThickness><DoorIncludedAngle>1.5707963267948966</DoorIncludedAngle><ElementDef><Name>Kipp-Fenster</Name><Construction>3</Construction><Type>2</Type><MMParameter>F-S E 14 1 0 R 50.0/30.0 1 F-S E 13 1 0 F 5 AUS 50.0/50.0 IN 0 50000.0/50000.0 F-S E 1 1 0 F-S G 3 1 0 </MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName>Rechteck</ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>0.0000000000000000</Width><Depth>30.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>30.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>0.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>1</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>1</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>1</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef></ObjectDef><ObjectDef><ID>7</ID><Name>Klapp-Fenster</Name><Construction>1</Construction><Standard>0</Standard><Union>1</Union><UnionVertical>0</UnionVertical><UnionHorizontal>0</UnionHorizontal><Topology>1111111111111111</Topology><EdgePointLayout>1111111111111111</EdgePointLayout><EdgeLineLayout>1111111111111111</EdgeLineLayout><DoorSwingType>0</DoorSwingType><DoorLeafThickness>0.0000000000000000</DoorLeafThickness><DoorIncludedAngle>1.5707963267948966</DoorIncludedAngle><ElementDef><Name>Klapp-Fenster</Name><Construction>3</Construction><Type>2</Type><MMParameter>F-S E 14 1 0 R 50.0/30.0 1 F-S E 13 1 0 F 6 INN 50.0/50.0 IN 0 50000.0/50000.0 F-S E 1 1 0 F-S G 3 1 0 </MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName>Rechteck</ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>0.0000000000000000</Width><Depth>30.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>30.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>0.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>1</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>1</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>1</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef></ObjectDef><ObjectDef><ID>8</ID><Name>Lamellen-Fenster</Name><Construction>1</Construction><Standard>0</Standard><Union>1</Union><UnionVertical>0</UnionVertical><UnionHorizontal>0</UnionHorizontal><Topology>1111111111111111</Topology><EdgePointLayout>1111111111111111</EdgePointLayout><EdgeLineLayout>1111111111111111</EdgeLineLayout><DoorSwingType>0</DoorSwingType><DoorLeafThickness>0.0000000000000000</DoorLeafThickness><DoorIncludedAngle>1.5707963267948966</DoorIncludedAngle><ElementDef><Name>Lamellen-Fenster</Name><Construction>3</Construction><Type>2</Type><MMParameter>F-S E 14 1 0 R 50.0/30.0 1 F-S E 14 1 0 K 1.0/56.0 SYMM 4 IN 0 F-S E 13 1 0 F 10 INN 20.0/35.0 IN 3 50000.0/83787.5 F-S E 13 1 0 F 10 INN 20.0/35.0 IN 2 50000.0/61262.5 F-S E 13 1 0 F 10 INN 20.0/35.0 IN 1 50000.0/38737.5 F-S E 13 1 0 F 10 INN 20.0/35.0 IN 0 50000.0/16212.5 F-S E 1 1 0 F-S G 3 1 0 </MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName>Rechteck</ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>0.0000000000000000</Width><Depth>30.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>30.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>0.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>1</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>1</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>1</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef></ObjectDef><ObjectDef><ID>9</ID><Name>Glas-Tr links</Name><Construction>1</Construction><Standard>0</Standard><Union>1</Union><UnionVertical>0</UnionVertical><UnionHorizontal>0</UnionHorizontal><Topology>1111111111111111</Topology><EdgePointLayout>1111111111111111</EdgePointLayout><EdgeLineLayout>1111111101111111</EdgeLineLayout><DoorSwingType>1</DoorSwingType><DoorLeafThickness>0.0000000000000000</DoorLeafThickness><DoorIncludedAngle>1.5707963267948966</DoorIncludedAngle><ElementDef><Name>Glas-Tr links</Name><Construction>3</Construction><Type>2</Type><MMParameter>F-S E 14 1 0 T 3 0 50.0/30.0 50.0/30.0 F-S E 13 1 0 F 3 INN 120.0/50.0 IN 0 50000.0/48800.0 F-S E 1 1 0 F-S G 3 1 0 </MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName>Rechteck</ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>0.0000000000000000</Width><Depth>30.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>30.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>-25.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>0.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>1</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>1</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>1</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef></ObjectDef><ObjectDef><ID>10</ID><Name>Glas-Tr rechts</Name><Construction>1</Construction><Standard>0</Standard><Union>1</Union><UnionVertical>0</UnionVertical><UnionHorizontal>0</UnionHorizontal><Topology>1111111111111111</Topology><EdgePointLayout>1111111111111111</EdgePointLayout><EdgeLineLayout>1111111101111111</EdgeLineLayout><DoorSwingType>1</DoorSwingType><DoorLeafThickness>0.0000000000000000</DoorLeafThickness><DoorIncludedAngle>1.5707963267948966</DoorIncludedAngle><ElementDef><Name>Glas-Tr rechts</Name><Construction>3</Construction><Type>2</Type><MMParameter>F-S E 14 1 0 T 3 0 50.0/30.0 50.0/30.0 F-S E 13 1 0 F 4 INN 120.0/50.0 IN 0 50000.0/48800.0 F-S E 1 1 0 F-S G 3 1 0 </MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName>Rechteck</ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>0.0000000000000000</Width><Depth>30.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>30.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>-25.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>0.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>1</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>1</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>1</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef></ObjectDef><ObjectDef><ID>11</ID><Name>2-flgl.Glas-Tr</Name><Construction>1</Construction><Standard>0</Standard><Union>1</Union><UnionVertical>0</UnionVertical><UnionHorizontal>0</UnionHorizontal><Topology>1111111111111111</Topology><EdgePointLayout>1111111111111111</EdgePointLayout><EdgeLineLayout>1111111101111111</EdgeLineLayout><DoorSwingType>3</DoorSwingType><DoorLeafThickness>0.0000000000000000</DoorLeafThickness><DoorIncludedAngle>1.5707963267948966</DoorIncludedAngle><ElementDef><Name>2-flgl.Glas-Tr</Name><Construction>3</Construction><Type>2</Type><MMParameter>F-S E 14 1 0 T 3 0 50.0/30.0 50.0/30.0 F-S E 14 1 0 P 1.0/56.0 SYMM 2 IN 0 F-S E 13 1 0 F 3 INN 120.0/50.0 IN 0 27475.0/48800.0 F-S E 13 1 0 F 4 INN 120.0/50.0 IN 0 72525.0/48800.0 F-S E 1 1 0 F-S G 3 1 0 </MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName>Rechteck</ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>0.0000000000000000</Width><Depth>30.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>30.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>-25.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>0.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>1</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>1</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>1</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef></ObjectDef><ObjectDef><ID>12</ID><Name>Holz-Tr</Name><Construction>1</Construction><Standard>0</Standard><Union>1</Union><UnionVertical>0</UnionVertical><UnionHorizontal>0</UnionHorizontal><Topology>1111111111111111</Topology><EdgePointLayout>1111111111111111</EdgePointLayout><EdgeLineLayout>1111111101111111</EdgeLineLayout><DoorSwingType>1</DoorSwingType><DoorLeafThickness>0.0000000000000000</DoorLeafThickness><DoorIncludedAngle>1.5707963267948966</DoorIncludedAngle><ElementDef><Name>Holz-Tr</Name><Construction>3</Construction><Type>2</Type><MMParameter>F-S E 14 1 0 T 3 0 50.0/30.0 50.0/30.0 F-S E 12 1 0 B 0 56.0/40.0 IN 0 0.000000 INN F-S E 1 1 0 F-S G 3 1 0 </MMParameter><Topology>1111111111111111</Topology><ShapeName>Rechteck</ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>0.0000000000000000</Width><Depth>30.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>30.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>-25.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>0.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>1</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>1</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>1</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef></ObjectDef><ObjectDef><ID>13</ID><Name>Raffstore</Name><Construction>1</Construction><Standard>0</Standard><Union>1</Union><UnionVertical>0</UnionVertical><UnionHorizontal>0</UnionHorizontal><Topology>1111111111111111</Topology><EdgePointLayout>1111111111111111</EdgePointLayout><EdgeLineLayout>1111111111111111</EdgeLineLayout><DoorSwingType>0</DoorSwingType><DoorLeafThickness>0.0000000000000000</DoorLeafThickness><DoorIncludedAngle>1.5707963267948966</DoorIncludedAngle><ElementDef><Name>Abdeckung</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111001011101</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-60.0000000000000000 -40.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-60.0000000000000000 40.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-60.0000000000000000 40.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>60.0000000000000000 40.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>60.0000000000000000 40.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>60.0000000000000000 -40.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>60.0000000000000000 -40.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-60.0000000000000000 -40.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>120.0000000000000000</Width><Depth>80.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>2</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>-150.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>80.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>22</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Lamellen</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111010000011100</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-5.0000000000000000 -40.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-5.0000000000000000 40.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-5.0000000000000000 40.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>5.0000000000000000 40.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>5.0000000000000000 40.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>5.0000000000000000 -40.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>5.0000000000000000 -40.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-5.0000000000000000 -40.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>10.0000000000000000</Width><Depth>80.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>0</AutoXOffset><OffsetXStart>20.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>20.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>0.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>80.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>24</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle><SubDivisionSet><Name></Name><SubDivision>-1</SubDivision><Distance>100.0000000000000000</Distance><OffsetStart>500.0000000000000000</OffsetStart><OffsetEnd>0.0000000000000000</OffsetEnd><OffsetStartFix>1</OffsetStartFix><OffsetEndFix>0</OffsetEndFix><Angle>1.5707963267948966</Angle><HasPattern>0</HasPattern><Scaling>1</Scaling><PatternXSize>0.0000000000000000</PatternXSize><PatternYSize>0.0000000000000000</PatternYSize><Pattern></Pattern><Locator>?</Locator></SubDivisionSet></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Fhrungsschiene</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111001001110111</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>10.0000000000000000 4.1421356237309510 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>9.9999999999999982 -4.1421356237309572 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>9.9999999999999982 -4.1421356237309572 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>4.1421356237309439 -10.0000000000000018 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>4.1421356237309439 -10.0000000000000018 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-4.1421356237309563 -9.9999999999999982 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-4.1421356237309563 -9.9999999999999982 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-10.0000000000000018 -4.1421356237309492 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-10.0000000000000018 -4.1421356237309492 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-10.0000000000000000 4.1421356237309519 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-10.0000000000000000 4.1421356237309519 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-4.1421356237309501 10.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-4.1421356237309501 10.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>4.1421356237309510 10.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>4.1421356237309510 10.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>10.0000000000000000 4.1421356237309510 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>8</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>20.0000000000000000</Width><Depth>20.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>-30.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>80.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>0</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>23</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef></ObjectDef><ObjectDef><ID>14</ID><Name>Markise</Name><Construction>1</Construction><Standard>0</Standard><Union>1</Union><UnionVertical>0</UnionVertical><UnionHorizontal>0</UnionHorizontal><Topology>1111111111111111</Topology><EdgePointLayout>1111111111111111</EdgePointLayout><EdgeLineLayout>1111111111111111</EdgeLineLayout><DoorSwingType>0</DoorSwingType><DoorLeafThickness>0.0000000000000000</DoorLeafThickness><DoorIncludedAngle>1.5707963267948966</DoorIncludedAngle><ElementDef><Name>Abdeckung</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111111001011101</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>1</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-59.9999999999999787 60.0000000000000213 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>0.0000000000000110 60.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>0.0000000000000110 60.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>30.0000000000000107 51.9615242270660929 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>30.0000000000000107 51.9615242270660929 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>51.9615242270663202 29.9999999999999893 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>51.9615242270663202 29.9999999999999893 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>60.0000000000000000 -0.0000000000000110 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>60.0000000000000000 -0.0000000000000110 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>51.9615242270663202 -30.0000000000000107 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>51.9615242270663202 -30.0000000000000107 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>29.9999999999999893 -51.9615242270660929 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>29.9999999999999893 -51.9615242270660929 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-0.0000000000000110 -60.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-0.0000000000000110 -60.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-60.0000000000000213 -59.9999999999999787 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-60.0000000000000213 -59.9999999999999787 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-59.9999999999999787 60.0000000000000213 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>120.0000000000000284</Width><Depth>120.0000000000000284</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>2</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>-150.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>80.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>1</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>22</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Markise 1</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111010000011100</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>1</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-7.0710678118648875 -200.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-377.9289321881342403 170.8578643762692479 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-377.9289321881342403 170.8578643762692479 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-378.7867965644036303 170.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-378.7867965644036303 170.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-391.2132034355963697 170.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-391.2132034355963697 170.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-400.0000000000000000 178.7867965644037156 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-400.0000000000000000 178.7867965644037156 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-400.0000000000000000 191.2132034355964549 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-400.0000000000000000 191.2132034355964549 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-391.2132034355963697 200.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-391.2132034355963697 200.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-378.7867965644036303 200.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-378.7867965644036303 200.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-370.0000000000000000 191.2132034355964549 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-370.0000000000000000 191.2132034355964549 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-370.0000000000000000 178.7867965644037156 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-370.0000000000000000 178.7867965644037156 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-370.8578643762689353 177.9289321881345529 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-370.8578643762689353 177.9289321881345529 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-2.9289321881340475 -190.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-2.9289321881340475 -190.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>400.0000000000000000 -190.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>400.0000000000000000 -190.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>400.0000000000000000 -200.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>400.0000000000000000 -200.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-7.0710678118648875 -200.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>800.0000000000000000</Width><Depth>400.0000000000001705</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>0</AutoXOffset><OffsetXStart>20.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>20.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>-30.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>280.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>1</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>38</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle><SubDivisionSet><Name></Name><SubDivision>4</SubDivision><Distance>-1.0000000000000000</Distance><OffsetStart>0.0000000000000000</OffsetStart><OffsetEnd>0.0000000000000000</OffsetEnd><OffsetStartFix>1</OffsetStartFix><OffsetEndFix>1</OffsetEndFix><Angle>0.0000000000000000</Angle><HasPattern>0</HasPattern><Scaling>3</Scaling><PatternXSize>0.0000000000000000</PatternXSize><PatternYSize>0.0000000000000000</PatternYSize><Pattern></Pattern><Locator>?</Locator></SubDivisionSet></SubDivisionStyle><Locator>1 1</Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Fhrungsschiene</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111001001110111</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>0</HasShape><Shape><Line><StartPoint>10.0000000000000000 4.1421356237309510 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>9.9999999999999982 -4.1421356237309572 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>9.9999999999999982 -4.1421356237309572 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>4.1421356237309439 -10.0000000000000018 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>4.1421356237309439 -10.0000000000000018 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-4.1421356237309563 -9.9999999999999982 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-4.1421356237309563 -9.9999999999999982 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-10.0000000000000018 -4.1421356237309492 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-10.0000000000000018 -4.1421356237309492 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-10.0000000000000000 4.1421356237309519 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-10.0000000000000000 4.1421356237309519 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-4.1421356237309501 10.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-4.1421356237309501 10.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>4.1421356237309510 10.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>4.1421356237309510 10.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>10.0000000000000000 4.1421356237309510 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>8</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>20.0000000000000000</Width><Depth>20.0000000000000000</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>1</AutoXOffset><OffsetXStart>0.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>0.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>-30.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>80.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>1</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>23</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle></SubDivisionStyle><Locator></Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Markise 2</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111010000011100</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>1</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-7.0710678118648875 -200.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-377.9289321881342403 170.8578643762692479 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-377.9289321881342403 170.8578643762692479 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-378.7867965644036303 170.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-378.7867965644036303 170.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-391.2132034355963697 170.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-391.2132034355963697 170.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-400.0000000000000000 178.7867965644037156 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-400.0000000000000000 178.7867965644037156 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-400.0000000000000000 191.2132034355964549 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-400.0000000000000000 191.2132034355964549 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-391.2132034355963697 200.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-391.2132034355963697 200.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-378.7867965644036303 200.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-378.7867965644036303 200.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-370.0000000000000000 191.2132034355964549 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-370.0000000000000000 191.2132034355964549 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-370.0000000000000000 178.7867965644037156 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-370.0000000000000000 178.7867965644037156 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-370.8578643762689353 177.9289321881345529 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-370.8578643762689353 177.9289321881345529 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-2.9289321881340475 -190.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-2.9289321881340475 -190.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>400.0000000000000000 -190.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>400.0000000000000000 -190.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>400.0000000000000000 -200.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>400.0000000000000000 -200.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-7.0710678118648875 -200.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>800.0000000000000000</Width><Depth>400.0000000000001705</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>0</AutoXOffset><OffsetXStart>20.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>20.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>-30.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>280.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>1</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>52</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle><SubDivisionSet><Name></Name><SubDivision>4</SubDivision><Distance>-1.0000000000000000</Distance><OffsetStart>0.0000000000000000</OffsetStart><OffsetEnd>0.0000000000000000</OffsetEnd><OffsetStartFix>1</OffsetStartFix><OffsetEndFix>1</OffsetEndFix><Angle>0.0000000000000000</Angle><HasPattern>0</HasPattern><Scaling>3</Scaling><PatternXSize>0.0000000000000000</PatternXSize><PatternYSize>0.0000000000000000</PatternYSize><Pattern></Pattern><Locator>?</Locator></SubDivisionSet></SubDivisionStyle><Locator>1 2</Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Markise 3</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111010000011100</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>1</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-7.0710678118648875 -200.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-377.9289321881342403 170.8578643762692479 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-377.9289321881342403 170.8578643762692479 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-378.7867965644036303 170.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-378.7867965644036303 170.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-391.2132034355963697 170.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-391.2132034355963697 170.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-400.0000000000000000 178.7867965644037156 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-400.0000000000000000 178.7867965644037156 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-400.0000000000000000 191.2132034355964549 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-400.0000000000000000 191.2132034355964549 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-391.2132034355963697 200.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-391.2132034355963697 200.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-378.7867965644036303 200.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-378.7867965644036303 200.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-370.0000000000000000 191.2132034355964549 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-370.0000000000000000 191.2132034355964549 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-370.0000000000000000 178.7867965644037156 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-370.0000000000000000 178.7867965644037156 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-370.8578643762689353 177.9289321881345529 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-370.8578643762689353 177.9289321881345529 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-2.9289321881340475 -190.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-2.9289321881340475 -190.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>400.0000000000000000 -190.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>400.0000000000000000 -190.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>400.0000000000000000 -200.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>400.0000000000000000 -200.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-7.0710678118648875 -200.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>800.0000000000000000</Width><Depth>400.0000000000001705</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>0</AutoXOffset><OffsetXStart>20.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>20.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>-30.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>280.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>1</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>38</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle><SubDivisionSet><Name></Name><SubDivision>4</SubDivision><Distance>-1.0000000000000000</Distance><OffsetStart>0.0000000000000000</OffsetStart><OffsetEnd>0.0000000000000000</OffsetEnd><OffsetStartFix>1</OffsetStartFix><OffsetEndFix>1</OffsetEndFix><Angle>0.0000000000000000</Angle><HasPattern>0</HasPattern><Scaling>3</Scaling><PatternXSize>0.0000000000000000</PatternXSize><PatternYSize>0.0000000000000000</PatternYSize><Pattern></Pattern><Locator>?</Locator></SubDivisionSet></SubDivisionStyle><Locator>1 3</Locator></ElementDef><ElementDef><Name>Markise 4</Name><Construction>1</Construction><Type>1</Type><MMParameter></MMParameter><Topology>1111010000011100</Topology><ShapeName></ShapeName><HasShape>1</HasShape><Shape><Line><StartPoint>-7.0710678118648875 -200.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-377.9289321881342403 170.8578643762692479 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-377.9289321881342403 170.8578643762692479 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-378.7867965644036303 170.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-378.7867965644036303 170.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-391.2132034355963697 170.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-391.2132034355963697 170.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-400.0000000000000000 178.7867965644037156 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-400.0000000000000000 178.7867965644037156 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-400.0000000000000000 191.2132034355964549 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-400.0000000000000000 191.2132034355964549 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-391.2132034355963697 200.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-391.2132034355963697 200.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-378.7867965644036303 200.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-378.7867965644036303 200.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-370.0000000000000000 191.2132034355964549 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-370.0000000000000000 191.2132034355964549 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-370.0000000000000000 178.7867965644037156 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-370.0000000000000000 178.7867965644037156 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-370.8578643762689353 177.9289321881345529 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-370.8578643762689353 177.9289321881345529 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-2.9289321881340475 -190.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>-2.9289321881340475 -190.0000000000000000 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>400.0000000000000000 -190.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>400.0000000000000000 -190.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>400.0000000000000000 -200.0000000000000853 0.0000000000000000</EndPoint></Line><Line><StartPoint>400.0000000000000000 -200.0000000000000853 0.0000000000000000</StartPoint><EndPoint>-7.0710678118648875 -200.0000000000000000 0.0000000000000000</EndPoint></Line></Shape><CountOfEdges>4</CountOfEdges><CornerType>1</CornerType><Width>800.0000000000000000</Width><Depth>400.0000000000001705</Depth><Object> </Object><Length>100.0000000000000000</Length><AutoXOffset>0</AutoXOffset><OffsetXStart>20.0000000000000000</OffsetXStart><OffsetXEnd>20.0000000000000000</OffsetXEnd><OffsetYStart>0.0000000000000000</OffsetYStart><OffsetYEnd>-30.0000000000000000</OffsetYEnd><OffsetZStart>280.0000000000000000</OffsetZStart><XYFix>1</XYFix><ZFix>0</ZFix><ZSlope>0</ZSlope><XSlope>0</XSlope><Geo2D>0</Geo2D><Factor>0</Factor><Color>52</Color><Surface></Surface><Fill2D>0</Fill2D><FillColor>20</FillColor><SubDivisionStyle><SubDivisionSet><Name></Name><SubDivision>4</SubDivision><Distance>-1.0000000000000000</Distance><OffsetStart>0.0000000000000000</OffsetStart><OffsetEnd>0.0000000000000000</OffsetEnd><OffsetStartFix>1</OffsetStartFix><OffsetEndFix>1</OffsetEndFix><Angle>0.0000000000000000</Angle><HasPattern>0</HasPattern><Scaling>3</Scaling><PatternXSize>0.0000000000000000</PatternXSize><PatternYSize>0.0000000000000000</PatternYSize><Pattern></Pattern><Locator>?</Locator></SubDivisionSet></SubDivisionStyle><Locator>1 4</Locator></ElementDef></ObjectDef></ObjectDefSet></ObjectDefStyle><ObjectLayoutStyle><ObjectLayoutSet></ObjectLayoutSet><ObjectLayoutSet><ObjectLayout><Locator>*</Locator><ObjectDefID>0</ObjectDefID></ObjectLayout><ObjectLayout><Locator>1 2 1|2 10|1 ?</Locator><ObjectDefID>0</ObjectDefID></ObjectLayout><ObjectLayout><Locator>1 2 1|2 ? ?</Locator><ObjectDefID>0</ObjectDefID></ObjectLayout><ObjectLayout><Locator>1 2 1|2 10|1 2</Locator><ObjectDefID>0</ObjectDefID></ObjectLayout></ObjectLayoutSet><ObjectLayoutSet><ObjectLayout><Locator>? ? 1</Locator><ObjectDefID>1</ObjectDefID></ObjectLayout><ObjectLayout><Locator>*</Locator><ObjectDefID>0</ObjectDefID></ObjectLayout><ObjectLayout><Locator>1 ? 1</Locator><ObjectDefID>0</ObjectDefID></ObjectLayout><ObjectLayout><Locator>1 ? 2</Locator><ObjectDefID>1</ObjectDefID></ObjectLayout><ObjectLayout><Locator>2 ? 2</Locator><ObjectDefID>1</ObjectDefID></ObjectLayout><ObjectLayout><Locator>2 ? 1</Locator><ObjectDefID>0</ObjectDefID></ObjectLayout><ObjectLayout><Locator>3 1 2</Locator><ObjectDefID>1</ObjectDefID></ObjectLayout><ObjectLayout><Locator>3 1 1</Locator><ObjectDefID>0</ObjectDefID></ObjectLayout><ObjectLayout><Locator>4 ? 2</Locator><ObjectDefID>1</ObjectDefID></ObjectLayout><ObjectLayout><Locator>4 ? 1</Locator><ObjectDefID>0</ObjectDefID></ObjectLayout></ObjectLayoutSet></ObjectLayoutStyle><EdgeLayoutStyle><EdgeLayoutSet><EdgeLayout><Locator>*</Locator><Topology>1111111111111111</Topology></EdgeLayout></EdgeLayoutSet><EdgeLayoutSet><EdgeLayout><Locator>*</Locator><Topology>1111111111111111</Topology></EdgeLayout></EdgeLayoutSet><EdgeLayoutSet><EdgeLayout><Locator>*</Locator><Topology>1111111111111111</Topology></EdgeLayout></EdgeLayoutSet></EdgeLayoutStyle><UnionLayoutStyle></UnionLayoutStyle></Facade> foqK.ޖNR i&foqKuN {ؕfoqKR(J`]foqK!ݸoJ8MMwfoqKeOIIyȐfoqK,BPHcLsfoqK;K6ȏfoqK[FObH^foqKӭJ@@O8ZfoqKy;G4DvlfoqK4_:3GR9F䉕foqK0WG&AeqfoqK]8_UA:ֵfoqKTmA%H^ foqKY&KwH%ܕfoqK>:}ZEz9B'])foqKU~,O1foqK;,@@Ny`foqK֋\eN@foqK-K ^7foqK\bգBM9݃YfoqKN^2I<,ifoqKAEyQIhfoqKa+*@; vĹfoqK+G}k˕foqK.#_|GGMgڕfoqK8E@6kߩ*foqKy> K7{foqK"\?4W&JutHfoqKkæJdׄޕfoqK5jل'C:foqKiAzM{07foqKNs>foqK sqI!gfoqK-8tB2hÑtfoqK+O\NvCX!~foqK~ğIN[AfoqKCHtNq57ssfoqK*.UA@&t>bfoqK)u NRjsvzfoqK!=>J]U@foqKmHGxJ`wڕfoqKL.`CrfoqK]y .Hpo 'foqKvNCNI,QfvfoqKrTO$E _œfoqKZ ҮH`M?\foqK۝ʳ?GfmY|foqK*z!BJ,foqKvSFh-0xfoqK}ovNl!foqKgiF xȕfoqK՚*HtTRѕfoqK$ |@펕foqKa'ػjC]DfoqK*1IVDimzfoqK AJl֬foqK#DIxAյ%ԕfoqKLDDs?foqKy};Lv2?ǕfoqKiS.^F>^foqKKݑI: :foqKXKHS=JfoqKݹ%vAJYp/)*foqKc/2QGHL~foqK+QHF|9foqK}J ZG$Hf[lHTfoqKjզELWۏDfoqK_hhB3foqKAٕfoqKHG;L(B0foqK+LƂKJ͕foqK)~2A+@,foqK3YGf=t< qfoqKԳH3ޕfoqK&Wk9?IpfoqKR|ŋ$zG4Z\foqKN͕3A%.RfoqKԻ_K^foqK~{I<邆CޕfoqKJ"\;OO!&foqK1XNYpǾ#foqKu"?M%̕foqK04H|foqK{+OELjjfoqKǙƳJ@Į)/foqK%MF7dDfoqK3 -zAgEfoqKrK?r㦨foqKҕgH%-YfoqK'nB3:Wd3foqKE]J foqK}FGNŒ7&ΕfoqKIIq8ک"Ix!̕foqKCHv foqK6?PIo9ؕfoqKS?@gfoqK27|DH8֕foqKpIA1foqKnBU"[foqK5I[E4㌕foqKaCH*`N@6^)foqKkTJ~wG$`n,foqK/SF VppfoqKh,,L3B/L9foqK;уELhҕfoqK,czKDkPzfoqKTeFk foqKadN ]/foqKGIڠI`[%foqKXЍmDޔZ䵕foqK{h 5BXkLfoqK&,I/|=ZfoqK1eqNzL1ZfwafoqK NUN¿foqK9G$@[b7foqKX@sls5HôvQfoqK:!gB \e4֕foqK0n[p{sJNl&VfoqKiBYjKٜqjfoqK3tq&O<ҞofoqKT/^L-safoqKU7yDBOHk\ⲕfoqKVDN3 G/foqKD&}W,QMjإfoqK'xl?JfoqK&؛>OY+foqKwMt%PDg*lbfoqK% H׵foqKi%zFIUQfoqK[zGAs foqKfoqKS0mJD$ZbfoqK|foqK`!exL(gHfoqK lDEyfoqK|Ȋ 8I"flfoqKI^DJHNfoqK1XA .QfoqK\bDlAOM˵f"foqKE=ZkmM?`foqK0gKWIfoqK#ĂK,颕foqK 2:T5XCdEfoqK貰LtfoqKf+RBw@sfoqKx1RM $^foqK1Aws6m=[XfoqK_+xbG=KP foqKJL,{8UfoqK.VUhD @mfoqKxu^F3]foqK<BB|DfoqK9rK%foqKhòwD=OZfoqK<ʱOړ*ffoqK1d,Oso:foqK۟)i7`O޸@ٓfoqKpldIGvb>foqKaSFKZ)((foqKhtOx„ՕfoqKKI\J|GUMWfoqKHYCHfoqKFBHQ|foqK R inIػ3foqKJw`$L*JBOfoqKYb9}BajAfoqK-F*@ ٕfoqK*Ok\efoqKtfG7Qpj ҕfoqK_U? Fp]}/foqK<Զ$JSWL-foqK8=G#\ˏ[foqKܤHB$#GוfoqKPt5؞EfoqKinC[nr٠foqK+NO$oF;$foqK;2<=!N;ifoqK b0I;foqKΟ[h'A.wfoqKa'\CCfoqK] ެM1{y|foqK-yo@A/4\foqKꯊd@drWHWpfoqKD0YCm>-ǕfoqK4mDAPafoqK| x=O'GfoqKh00gG)r nfoqKj^AѥFfoqKU6לO8ufoqKp XA!dJCPfoqK 6ZN*@QfoqKzS$cAfoqK^{D8f'cqfoqKl?L#5KfoqKAkjO] aCvdᯕfoqKYd՗UC݃T>foqK| օ|F`RchfoqKC"<'oB;foqK,H[?DngU 5ڕfoqK,MIjo6 `foqKa;?FXX@foqK菸ތCMy]̹foqKAUPbB[SnfoqK1G МBKpLfoqKM3O npfoqKvD/e!;CfoqK܉uCnI*WٕfoqK[tRM֕foqK+.rO3~wfoqKNmD54H^)foqKWԇWiF ? foqKW>XWKωcfoqK\h"KW8foqKϗMV ,BfoqK-(_NfoqK/N-AfoqKܢ.EԎqMfoqK~+/ښ@/VjAfoqK[Jq-HS?=foqK5B gMOXfoqKYL4ͿI#<foqKZBOZIaa:foqKr~GE@월MqfoqK{a[HK'CfoqKxycuGڡXWqfoqKlaKB6 E5foqK`foqKӳD: ǭffoqKJSeHN-jɕfoqK޿< OۊA[3foqKڂ11mKRmjVvfoqKtn0 KoqKྍ6J(uBKfoqK A(NgsafoqKJg}afoqK{q|Na**)foqKi[=ŚL[XHfoqK?1gxHɝfoqK;0JGfoqK,j#O|}Z2;foqKim0NBΚfoqKjH5|0foqKn4=HY[b}foqK]NotfoqK]va1C:> foqKBOHq*DR ԕfoqKAśAANbfoqKW6/kNO]&foqKYGBTxYfoqKI eB}AfoqKK"Ob`foqK-?9Nx}കfoqKDYAbd foqK[vȵFh?foqKW\BHC\|MXfoqKOBuDELmU >foqK&H3uJ+J_ҕfoqKmiA H foqK7D⼋ʕfoqK#7AC}foqKUBm~1foqKzU 0MBC~foqK27'j?HΫfoqKRQBaG"ffoqKDNߛEDaIfoqK? J LiΕfoqKK1]EOIO֌foqKjuJhSfoqK`=[I,ާR. foqKwBGi.foqKj>aCsfoqKqm8xH1 5foqKMN_*Nz<(PfoqKeQlB~s1foqKdkX_`F"Qa9foqKP[ O_ꟕfoqK ǵGlˑ'SfoqKup*C/LuűfoqK1eYHDLCfoqKN˷,cDM?&foqKbֳӡAvSVmfoqKүF~sޕfoqK[ݮ Gw-~ufoqKVzB!WE""foqKr5~L+V ퟕfoqKtF'N4CfoqKH(ZJ4)foqK,pb @hbzAfoqK[tNzWڕfoqK&' !AK/2foqK H!%)foqKL:Dݎ/(foqKfoqK.LCqDfoqK6]OL_]'!foqK,.+L\:A֕foqKB;?EAfoqKğ*EKz +nbfoqK\}~D]q2foqK.\2OA2A(foqKiKMmf2(foqK0}Iځ@VACLPPnV=foqKi훋[N efoqKKN fH9(foqK$r 3GU2hfoqKtLjfoqKEcCdfoqKV Mjnv#AfoqKQ7ޔ@f*foqKyM ZfoqK/V$C44nfoqK\Rl'Ln?D foqK |F[tfoqKZV~I:2 foqK3}O~A$`:輕foqKF^ApfoqKAEbaOLfoqKN.+D&a07foqKuL)Or#foqKm1vTC)ÕfoqK=9ECc̃foqK|C"oFO:qfoqK$FEOhtfoqKV\֩EwI_h+ѕfoqK\rMA/foqKqӉCǶfoqKv pM GFfoqKe6'Ej)MfoqK'q$MM^}foqKAi=L@qBfoqKV.HQr"foqKJXGa*kfoqKnF Y@ֺfoqK"w>EG~foqKTa)F)F!EЌfoqKqJI4pfoqKR}rM foqKo{O)1foqKШ?fA2lfoqKXCJuN_foqK.2FlACqfoqKz)BS҅D1`foqKgDžJ(;foqK%^ >N w'foqK*ĭDA ?foqKE0*lMg#>foqK22@O.~7foqK$a(,Nܲ9ÊFfoqKxGrN6{|RfoqKH%<pfoqKF9"@*Q<ƇfoqKcG\CqfoqK^i>xLN>LܕfoqKE# foqKdXC mMUەfoqKMLɱ@L0RT'TfoqK;~;@41`foqK8GmofoqKlN`A! e>)ÕfoqKs=.F;JwfoqKê5D*OɛH-foqK}swHC 3r%foqK1>vyi?@CǣkfoqKO6/QJC+ĕfoqK @5SfoqKzWH ~蒼foqKHV{Cc8EnAJfoqK@BAňt`KfoqKMnUM7PLTfoqKr{\HL%˽foqK̐vnLt:foqK6Э@Xc%#yfoqKf NA|;|3foqK$b@2K>GfoqKWUOߨfoqKX-JTYەfoqKŸ'@C~0%ifoqK+QȦCufoqKI Fm-Ӯ{QfoqKC(tOSfoqK߬\4FRqfoqKg mF?`~#foqK#ݘ+H0foqKt^Y2IKe GەfoqKnEf foqKLOfs@foqKNE~Is)Na+foqKڶuRj$ED$foqK[G>T$foqK9/DB*xQfoqKD, MK${foqKvRoGIPVҕfoqKppLgu=9foqKih~CF'jfoqKtJuUfoqKzD8<foqKHTAmDfoqKgg_Mt^L65foqK[+WG1:foqK ‹M܏ëfoqK/٭pJMú?BfoqKƊcA䈽IĕfoqKȄj4E"foqK xB_;1EuXPfoqKKANkfoqK^3%@ŵKfoqKw$ŕfoqK@*foqKE#4[zJN~_&^foqKIE{Fg{foqK'VEO`g_YfoqK786Ofƌt=hfoqK_I%:.<֕foqK#uB};ѕfoqKKruhO7N Yl޵foqK0&xG J{&bJfoqKlIzD@{SfoqKG|i4D66hCfoqKq(-s@F:foqKj-ECWefoqKH*ITsmfoqK ػ#EO$'Y|LfoqKӣmhOE,OU]foqK0?Cg"foqKƟrCR+ WjfoqKޓg(EbQfoqK­Rc=M*foqKKԿ~C foqK909CMwM\foqKu%KO*foqK%BL 1@foqKODCE&G[foqK.NN2&foqKJ(T#foqK TߪLNfoqK|T%!\Afn̊foqK@iAvFؖ:foqKIvB>؄;foqKL" N% v-foqKQ[JR#}foqKDHNU˕foqKFj6EbTfoqKF[McM587ufoqK:EA[foqK5y7WBjᥜʕfoqK5HS G='靰foqK0eEHp) foqKyOqRfoqKSmRPA.* XfoqKXV3K)IUfoqKgv;FmP^OfoqK^\-FLRY"foqKߗGDx4r`foqKןwGч~foqK+&ԡƧNɽ hKfoqK_UEPQϕfoqK>OofoqKR!Fʆ`pfoqKFw|JR(tfoqKwpR@؞}3ͼfoqK KeOioLfoqK1LΝ MFȕfoqK7>JL@pMfoqKP9@*)foqK-X\hsF&0!foqK\XƺΊI!y;foqK53VL["EU6[ەfoqKhRvOt|OKmfoqK~GeDnHdfoqKa2"C[ foqKRmL=O0`_qߕfoqK 5I[2foqK-{P ND]NvB`TߕfoqKNuDiM>:$)foqKA5ЧfoqK}r%t G)cfoqKj6"I8c͕foqKв%0G]H&foqKj]yEN:KfoqK?W*؆EJ,foqK)-usGI>foqKw(h{zB+ԕfoqKTzHv/֊^foqKRjbᎶO-WfoqK[ E|n:foqKеOGPYCoNd6foqKZm}IB?g{0foqK4wGdBD;foqKkz8٠ E"]_foqKGyC)N$foqK(ZTKO!JfoqKQK5j֕foqKW_MN6DcfoqK[3YPM Np'foqKݺCIz TfoqKnxOBq 9NfoqKTsH4EfoqKr ,IW|AQfoqK%U}XX@[M-foqKv|yD!qCBB(foqKG EhY,foqKmN$ŝNSmfoqKv v[A-dMqfoqK]OH3@foqKxz!J `foqK+6It`IfoqKڒd,ƪD1tK9foqKGĥ]E·غfoqKFaKF ?խ foqK8|RGO@ FٽfoqKwaO=|FŕfoqK[.nDJs foqK%3# oMZ*foqKQ|b7K=*foqKmj BN:a,foqKD{k8twHd7#foqKrA `Dz 㔒foqK JC)GfoqKzgEHwRk"foqKa=1UDMICsfoqKxMˋ6foqK8#0JKz%FfoqK QI\A)foqK+? ^mKiz|foqK#аC%῿foqKN G˰8foqKLWe6GLq`UfoqKtO:6s餕foqK.KfA)KK1foqKu 5JA;I*foqKAPA(QfoqK҃wAᝄvZfoqKR)Ez`!GޕfoqKPZ<:KbLBfoqKP׿EM~p ]%foqK?kMGqL%(foqK.6$sȦxBfoqK@G=IFepofoqK+(TgHdSRfoqK@OBwfgfoqK^ZΫF-FW@foqKgj֢Ed-0foqKZSJ|xX͕foqKpKkvfoqKۻyJsO7s}foqKʣŁSBĊ@[foqKuuE ufoqKGC룡foqKKIOfoqK+h/hD̮mTfoqKHϛK@NfoqKO1{I,3crDfoqK8 B>c_LofoqKJlyxF'0ɕfoqKHsDx` JfoqKƫڛDs6n)foqK(O*_LUFOfoqK=lH|ǷfoqK;C h@Ĺ'@ofoqKFk HuomfoqK̑řCDt bIfoqKWhePG f>foqK)LGz^6:foqKJ#UE'TEfoqK»@=L1foqKQ=({@w2xfoqKqjs-H'YrP\foqKNdeN{k QfoqK- )GANv$gp4foqKK݈~8foqKk=ݾAGb]?foqK&nvGlfoqKLA]ӭߕfoqK#.PMyM0foqKtB]M1 OټȕfoqK(1N\`foqK*O1sfoqK܇e]YAQZfoqK ׀L [ifoqK{ :A&MsϦfoqK`:FmG*ʔFԕfoqK_AҁkgޕfoqKDg) gCO֕foqKn 8NSm]ݕfoqKfTZG|=foqK҈ʪLNۦvfoqKJCIY(foqK(ɒO0NjEpffoqK4.SNZLT foqKvO %foqK"M~1foqKo{WC*k WfoqKAOWFB?ŕfoqKC@K>|kyfoqKFeFfoqK^yBV foqK}L+OfoqKAÔBfwN'5foqKL@.YOfoqK#^E Fޜ=(foqKEH[+`JfoqKSw=$tM@Fd4foqK&+kG2\foqK37GQ?"GfoqKlR/OKfoqKݐdB NfoqKGJ\ʌfoqK@CPAEjf;foqK_֥tD]#;foqKtF Gx}foqKFb`$<8foqKڑZK#}gfoqKn 91aNw/5foqK X%IsfoqK-L^UMO?NޕfoqK!BJ ˮdfoqKa7)L@fƕfoqKMJIb?d0foqKACLU^foqK.kZXBFl2CfoqKnj}>vI-5x5foqK ddM(*6foqK9ݢE9foqK%=l@F'[QbWmfoqK[.LfoqKjr=+Km,eL]foqKG 9H* 0foqKZAGYpcqfoqKtbWIf]IWfoqKnx fN ,4CºXfoqKڑFç}foqK)NC* ᢅfoqK2ƭ+iN'V/foqKp˭-FNKlfoqKf]vF_;foqK.CO¿+.foqKֻh5HH IՕfoqK}@⽢M((癕foqKI{5x@ "\foqK:Nz afoqK#ۅBݻ)zu3foqKh_~NCD/!SfoqK*Iq'C\uƧBefoqK5tFLlHfoqKۙ+TH@TȫCfoqKkBA+ĕfoqKOoD$I^foqK/bL(/RfoqK$M@<DzƆ_foqK W6GbfoqKSTwJSYfoqK\uMQ >BjfoqK::)H@*LfoqKh؏{kA@9&f%foqK>20FO%J. foqK7@q/Op>#z qfoqKį%IP_foqK>5AMyxefoqKPdBF6i#foqK4;F1_CfoqKћBs foqKCNffoqK@J,.A@?foqKpO&ga㋕foqKeKK}!cިfoqK[NGgGu>foqKƱfNVQҕfoqKo@@&-!-,foqK&aDA4foqKb gE00foqK<$"5@fx foqK;}:WBw:$=ЕfoqKL BؒzS޾foqKdBP !K(".~=foqK}%=Mx|-foqK$dcYH8tNԕfoqKNKWImfoqKcɘGI,3foqKVAJ^.*]XfoqK--&B2''}foqKՇhD~ pZfoqK&4KˮfoqKy@M$ foqK}лC3ߥfoqKr GM: ԃfoqK)LD ǾfoqKCg6N DӚTfoqK=Դl6ENvdfoqK}OzϕfoqKråZ>K3s9foqKqK 徕foqK/8X{m!J\YfoqKSrǏ$<@gN&foqK\XcLS d0foqK#Q@;JfNI7ەfoqKMQEI+M/foqK>&kOMréfoqKWW+F8gǕfoqKziEwB foqKgY{I*#js5NfoqKE语NDrfoqKZ"|OOfoqK^UKZ/nHwfoqKlḢOy+HfoqKnF!DsWOfoqK;MNFM_PfoqK@V<Lf [foqKϙIqsfoqKHuC@V:&foqKph\CC!?@foqKI//CfoqK_R J0]iRfoqKtOVV*]EfoqKFyIʠVfoqK\Wi\Hļ˕foqK[`)>MDdfoqK2(^HbԤDfoqK n=:MQzufoqK!#.K\ؕfoqKCo^A#?6EɕfoqK!؝fH7foqKlvW CoZfoqKřCu)foqK%Eoj7Wˏ foqK_PNw7ܕfoqK GaG)BfoqK&0^LF=ME&\foqK`-G6.RGfoqKsD!!ifoqKBKAr>1ЕfoqK/FZfP"foqKN"Iߐ5ǕfoqK.r!N-\RfoqK^J02@foqKk&I[{4BfoqK3Z,foqK1KNBǂO"˕foqKېY\_C`foqKhA}`FX펕foqK]"^E \4鿕foqKquGp䱍foqKLkNhNÕfoqKDA|:BfoqK]B!E\+qfoqK{[%FV8x0foqK굊>G!foqK,pVJ]~*foqK:Y rE&;foqK b+EhۛfoqKIymCJ[>0foqKAmLAdfoqKEiO6W3PfoqKJ!bA$Z+nzfoqKcEؽfoqKo#})OCp6X4KĕfoqK)rEKJx1SJfoqKlWw7E(-'foqKO{Nr76 foqK9%=E2ۖ'foqKi<:G_foqKv> +C޷M efoqK>PD(XT,ҰfoqK!P,gJҸgfoqKhONrYS/foqK: KKkO恦foqK(uRAfoqKC\+OdCXٕfoqKh@OvojfoqKü+sG^vSfoqK﹃C>].qfoqKmKn)վwfoqK/tФeFvକfoqKOCID~foqKX:NBhT{nfoqKwS ISH=foqKVbD/ȼfoqK?;Eho `foqKtH }KO.5Q֞foqK4!^\ARMS^?ffoqKU@H!L՜a&qfoqK(}YOЀplHҜfoqK RB^ZxfoqK.M {d;I_kJfoqKM"sK hGfoqK ٕFnFfoqKġ+JKfoqK4ix6H$Y+?ofoqK*dCnxfoqKN;Kf%foqK/N!D9y7foqKf4*fHς4@foqK_@4_EAoxfoqK*hoJGiVfoqK1E.FfoqKpBsBQfoqK XDIyfoqK\>bB7DK \6|cfoqK7^JR.:G簒E+foqK.kvMwZ VfoqK{eER7foqKGx78K/(foqK/ks|jME}^[וfoqK%NLfoqKi2#A&~ڟofoqKBNwl[foqK#nE?EBufoqKzӈMEsdfoqK])JIl*ǕfoqKB$%)LiIPLfoqKc3;Ў{I)c'foqK^!OT@ 'cNCfoqKIUߔZb@C TjfoqKEsULh/ foqK_RuBJT<5foqK CvxƕfoqK'XqbNR9ЕfoqKw{EVO8<foqKx=45YAyb{˕foqK[Nuk[foqKGn\kB&~lffoqKSDOO%foqKPD%ERqqfoqK{:ɺI6CaߕfoqKX坞D1T !foqK̾ߒO:ΜI7bfoqKZh]Dֹ foqKj բ=J7UfoqKe"gKpw}foqKI mO_IfoqKDZ9B{dߕfoqKQ>AMjl]ΕfoqK KCi!foqKY_DUE"foqK~UDS%%foqKmS{+H91QfoqK9O\z6vfoqK)GSrKfoqKp^XCT XΕfoqKzzMz_foqKta@AY jPfoqK6ID}9foqK:8+D؂[foqKB bM[/foqK ]oMmKBz5hfoqKCZlK60cw7foqKcg#NZ࿪foqKåuyMIzo {ҕfoqK Bw{ B!pBd foqK̮CgfoqKRT'uD\̕foqKnQ>BMn+oDfoqK}6ՅA&* .foqKI8ńb.ەfoqKew<`AlIcOfoqK5ؕfoqK\FNEٯӕfoqKw<FuJfoqKufUBiu2̕foqKznCեLoeMߥ~foqK{G _foqKMK*H rdfoqKX}b QE89ZfoqKTއD4~B]H]foqK EbfoqK+xD#4foqK9htG^P0u@foqKUivM+DNfoqK\w%BNBlfoqK딋#^GClfoqKe@,@zA/foqK]XIBe"foqK Gκ!AclĕfoqKC/u}NQ)Z?foqKgwKJ3bߺ%foqK~Z8E foqKGIL[foqK˩K%ofoqK,G 6{efoqKOXdKEIxDfoqK]OLJkfoqK45[wNUj`1foqK޶I^%UEA'foqK>R~.II@ՊdΕfoqK "%GCgL3yfoqK=eg@NIYR.foqK :B2NѶfoqK99 HMpfoqK ѩBWLfoqK/?]$F._foqK\1ʭH^ɦfoqK5M5DJHfoqK IeAVyfoqK=2K ӼvfoqK\rOoN,@?,foqK5IpUL3mr/foqKϩcE !8NfoqK[#IGЂZfoqKw)-G`E}foqK!D)GidfoqK WH\ȎfoqKvL0 GT~foqKe2jA˟x.foqKصLhHDfoqKۛ@N+o.foqKGBoJFإfoqKOգnF?(iUfoqK$ƃAYfJfoqK&:0Ţ Dѫ_ؕfoqKCTn@pZfoqK߅tLv愢foqK>=HKמfoqKtPB /T@foqK=sCVS੸foqK1C.1KLݎXfoqK5aETgA6foqKd"~%CYFfoqKW*A =w1)foqKfD R&foqKYůPOhZt/foqKfBZ[ foqKq_BA@8foqK`n*XA防F foqKH`CY&,{foqKъT3[MMh pfoqKHbOGZilfoqKiHɫG@ foqK:Fhg\foqKc]pAFK%K7foqKkC1A(|G֝foqK, K=1ӕfoqK2~F5ף@w|foqKڃBLAv4=foqKz 7@o foqKzCF3foqKnsfaA{ɜfoqKVMDDW foqKSJ rhOԒFlfoqKL1˯C$`hyfoqKYỘHv/kfoqKsתEZN,o.{ՕfoqKJaJqʩ֕foqKEzVpE[hP -foqK?2b͸L>z>foqK:NnFAһD6y#foqKU{Flz+37foqKŧrlFu+ͨ&foqKK&DCVJfoqK*2n EQ(>OfoqKrNEfoqKHҿa>Aݫq͕foqKaFǩKU2˸foqKV/}MQ]䳕foqKNgu\KxF \foqK#=oO2foqKFebfoqK[=O%E4foqK8,Pg@l?6^^foqKeKJ(ޕfoqKu$GOR~͔foqKnB:3}foqKx3C)־UFfoqKWBZAsq㘛foqKb)HCS(.foqK Zp:CB?foqK